Výsledky hospodaření obce Mařenice v roce 2015 a porovnání s roky 2013, 2014.

Schválený rozpočet navržený vedením obce pro rok 2015, uváděl příjmy ve výši 5 400 000 Kč a výdaje rozdělené na běžné (4 960 000 Kč) a kapitálové 3 440 000 Kč, vykazoval celkovou částku, kdy při využití finančních prostředků z navýšených kapitálových nákladů, by schodek, byl hrazen z přebytku hospodaření předcházejících let (uložených na bankovních účtech). S kapitálovými výdaji, bylo počítáno v případě rozhodnutí vybudovat a obnovit sjezdové lyžování v Horní Světlé, kde vedení obce svým neekonomickým a neuváženým rozhodnutím se podílelo na likvidaci, nejen této sportovní lokality, ale i na rozvoji sportu a turismu v oblasti pod Lužickou horou. Při porovnání s roky předcházejícími je zde registrován pozitivní, postupný nárůst příjmů pro obec velmi důležitý.

V oblasti daní od roku 2013 (4 827 174 Kč) po konec roku 2015 byl zaznamenán nárůst příjmů na částku 5 175 793 Kč. Největší podíl na výsledcích v této kategorie se každoročně podílí daň z přidané hodnoty, která přináší do obecní pokladny částku kolem2 mil. Kč, daň z příjmů právnických osob 1 mil., daň z příjmů fyzických osob 900 000 Kč a daň z nemovitosti, která se podílí cca 780 000 Kč na rozpočtových příjmech.

V nedaňové rozpočtové části, dosáhly příjmy obce částku od počátku roku, 1 419 346 Kč, zde jsou registrovány příjmy za všech dalších oblastí při řízení obce (příjmy v položce odpady, bytového hospodářství, pronájmy a prodeje pozemků, pronájem obecních lesů a další nezanedbatelné položky).

 

Poslední příjmovou položkou jsou příjmy, tak zvané transfery, jsou to dotace, které obec dostává od státu a kraje. V roce 2015 to byla částka 874 447,- Kč, kdy podstatná část těchto prostředků je určena na platby občanů, zaměstnaných obcí, na základě smlouvy s úřadem práce.

Celkový výsledek uváděný ve výkazu hospodaření, vykazuje částku ve výši 7 610 736 Kč. V roce 2014 (7 121 884,-) a v roce 2013 (14 401 242,- i s dotacemi od MMR).

Zastupitelům jsou v průběhu roku předkládány hospodářkou obce, tak zvané rozpočtové návrhy změn k odsouhlasení, u kterých jsou uváděny příjmy a výdaje, které byly přijaty či vydány nad částky schválené v rozpočtu obce. V roce 2015 projednávali zastupitelé, čtyři návrhy změn, kdy celková částka v obou kategoriích byla vyrovnaná a činila 1 058 906,- Kč, což však při součtu nedává částku, která navýšila původní schválenou rozpočtovou částku na výše uvedenou na 6 641 906 Kč. U tohoto rozdílu i zaregistrovaných příjmů, není znám jejich původ, ani důvod, proč nejsou uvedeny v předkládaných rozpočtových změnách.

Při porovnání příjmů r. 2015 s roky předcházejícími, v uplynulém volebním období, je nutné zaregistrovat i nižší příjmy v položce pronájmu pozemků. Podíl na této změně je nutno hledat v nesmyslném rozhodnutí, bývalého vedení obce i rozhodnutí zastupitelů spřízněných se starostou obce, kteří nezvážili svůj krok a tím ukončili příjem financí z pronájmu obecních pozemků pro sjezdové lyžování v Horní Světlé. Vyvodit důsledky tohoto kroku musí vedení obce samo za sebe, tak jako uzavření nevýhodné původní smlouvy na hospodaření s obecními lesy, která připravila rozpočet obce o nemalé finanční prostředky.

 

Čerpání výdajů........

 

Nedílnou součástí obecního rozpočtu jsou výdaje, které by měly odpovídat zodpovědného řízení obce. Zda tomu tak je či není, je možné posoudit z následného hodnocení.

 

Tak jako v příjmové části rozpočtu, vychází i výdajové položky ze schválené výše, která jak bylo, již uvedeno, byla částka 4 960 000 Kč s navýšením o 3 400 040,- Kč. Z této částky, která měla své specifické určení na obnovení, vedením obce zrušeného sjezdového lyžování, bylo čerpáno na úhradu, zbytečné studie proveditelnosti, která měla vedení obce usnadnit rozhodování, zda se vyplatí investovat připravenou částku, či podnikat jiné kroky pro ukrytí, svého negativního podílu při konci sjezdového lyžování. Čerpaná částka ve výši 54 450,- za tuto studii ukazuje, že rozhodnutí není tak jednoduché, jak si nová starostka představovala. Veškeré částky rozčleněné do jednotlivých paragrafů a položek, tvořily výdaje, které vedení obce používalo při řízení a zvelebování obce. S porovnáním předcházejících let, není zaznamenána nějaká větší změna, kde by se dalo objektivně posoudit, zda vynaložené finanční prostředky, byly použity neúměrně či s nějakým nezodpovědným přístupem. Dá se však poukázat na to, že ne všechny navržené finanční prostředky splnily svůj účel. V příkladu lze uvést: v paragrafové části silnice (údržba a oprava místních komunikací) byla připravena částka ve výši 1 mil. Kč, z které bylo čerpáno pouze 173 906 Kč, taktéž schválená částka ve výši 500 000 Kč, (určená na opravu či údržbu), položka: zájmová činnost v kultuře, bylo čerpáno 172 572 Kč. Podobných nečerpaných financí bylo zaznamenáno několik i v dalších položkách. V závěrečném účtu bude jistě zaznamenáno ve výsledku hospodaření, pozitivum jak vedení obce šetrně nakládalo a šetřilo obci finanční prostředky. Ve skutečnosti je to běžná záležitost při každoročním hodnocení, kdy nevyčerpané prostředky jsou kladným výsledkem. Pro doplnění, tyto prostředky byly neúčelně rozděleny do jednotlivých položek a nečerpány, buď nepřipravenosti akcí, nebo nevyužity z důvodů, že byly začleněny k použití do položky, kde nebyly potřeba a návrh jejich využití mohl být řešen jinak!!

Veřejné finanční prostředky, s kterými hospodaří vedení obce, pochází s peněz daňových poplatníků, občanů obce i majitelů nemovitostí v katastru obce. Tyto jsou využívány pro údržbu a opravu, budov v majetku obce, místních komunikací, čistoty, pořádku a údržby veřejných prostranství, zeleně, ale i na místní pietní místa, ochranu občanů, sport i společenskou a kulturní činnost. Část těchto prostředků je určena na mzdy zaměstnanců obce, ale i na odměny zastupitelů.

 

Odměny ............

 

V minulosti se částky na odměny zastupitelů pohybovaly v přijatelné částce. Namátkově lze uvést výše odměn v roce 2002 (458 740 Kč), 2005 (439 850Kč), 2011 (392 630 Kč), 2014 (408 857Kč). Rok 2015 však po mnoha letech zaznamenává nárůst odměn cca o 100 % na 819 470 Kč. Co je příčinou takového nárůstu odměn zastupitelů? V obci se dlouhodobě drží počet obyvatel na čísle 345. Katastr obce je též stejný a tím i stejné nároky na řízení a správu obce. V minulém volebním období, řídil obec s uvedeným počtem obyvatel po celou dobu čtyř let, neuvolněný starosta, k ruce měl jednoho místostarostu a dalších pět zastupitelů, kteří tvořili jeden tým v počtu sedm lidí. Předem připravenými změnami, byla pro nové volební období, ustanovena funkce uvolněného starosty a doživotní trafika v podobě druhého místostarosty, pro bývalého starostu (asi, aby mu nepoklesla životní úroveň). Počet členů zastupitelstva navýšilo vedené obce ze sedmi na devět členů. Tímto nesmyslným rozhodnutím a následnými odměnami těchto lidí za svěřené funkce, byl zatížen obecní rozpočet, což dokazují níže uvedené údaje.

Podle platné směrnice MV o odměnách zastupitelů, je stanovena základní odměna starostovi obce do 1000 obyvatel, 29 000 Kč, k této odměně se ještě připočítává částka na počet obyvatel ve výši 5 564 Kč. Celková odměna uvolněného starosty či starostky nyní přesahuje měsíčně částku 34 000 Kč. U odměny neuvolněného místostarosty tvoří základní odměnu částka 8 005 Kč, k tomu přísluší příplatek na počet obyvatel, 5 564 Kč. Celková výše tedy dosahuje částky 13 569 Kč. U nově navržených zastupitelů, pokud jsou zařazeny pouze jako členy výborů, je měsíční celková odměna 800 Kč. Vykonávají li, funkce místostarostky či předsedkyně finančního výboru (jako v místním případě) jsou odměny o poznání vyšší. Kolik tato změna stojí občany obcí, lze spočítat kupeckými počty.

 

Za co?

 

Výše výdajů obce za uvolněnou starostku obce za volební období, přijde občany obce na 1 670 448 Kč, odměna dalšího místostarosty, může přijít obec za čtyři roky o 651 312 Kč, a odměny za dva zastupitele navíc, pouze ve funkci členů výborů, o 76 800 Kč za volební období. Nejsou zde započítány tak zvané roční odměny, které si mohou zastupitelé i vedení obce na návrh starostky odsouhlasit.

Jistě se najdou tací, kteří budou mít zájem, ospravedlnit tyto odměny názorem z pozice obhájců, tohoto nesmyslného obsazení funkcemi, že nová starostka nemá dostatek, znalostí a zkušenosti pro tak náročnou funkci, proto potřebuje k sobě, někoho, kdo ji bude našeptávat, usměrňovat, radit a dělat společnost. Toto by snad nemělo u rozumných občanů obstát. Ono je to ve skutečnosti úplně jinak a mnozí občané to vědí.

V celkových výdajích mají právě tyto odměny nezanedbatelnou položku, za kterou by třeba mohl být vybudován obecní rozhlas, vodovod, opravena místní komunikace nebo jiná pro občany prospěšná akce.

Ostatní výdaje v roce 2015 až na uvedené výjimky odpovídají potřebám obce a jsou poměrně shodné s výdaji v letech předcházejících.

 

Co na to voliči?

 

Záleží na občanech obce, mají li dostatek informací, aby mohli objektivně posoudit, zda s veškerými finančními prostředky obce je nakládáno, s notnou dávkou zodpovědnosti a nebude dopuštěno jejich zbytečné mrhání a nehospodárné využívání na hloupé osazování dopravního značení, na zbytečný nárůst cestovného a nadměrné zneužívání telefonováním za obecní peníze, jako doposud. Je na nich, zda budou požadovat na vedení obce informace, které mají dostat.

První rok nového vedení obce prokázal, že zodpovědní funkcionáři nemají, kladný přístup k šetrnému využívání svěřených financí ani k  pluralitním názorům a demokratickému řízení obce!!

pf SNK 2014