Výpis části zápisu z jednání ZO konaného 27.6.2018.

f) Komunální volby: Návrh starostky obce.

Dle rozhodnutí Prezidenta republiky ze dne 23.5.2018 Podle

§3 odst.1 zákona č.491/2001 Sb o volbách do zastupitelstev

obcí a o změně některých zákonu vyhlašuje volby do ZO a

stanoví den konání na pátek 5.října a sobotu 6.října 2018.

Prvním úkolem starosty je určit a nechat odsouhlasit počet

kandidátů.

Navrhuji 13 členů zastupitelstva důvodů zapojení se více

občanů do dění obce, zapojení také těch mladých občanů,

kteří mají chuť pracovat pro obec a není jim lhostejné dění v

obci.

Rozprava:

Růžička nesouhlasí, že na tak malou obec budeme mít 13

zastupitelů?

Zastupitelé odpověděli, že oni souhlasí, jelikož chtějí, aby se

zapojili ještě i jiní občané, hlavně mladí, kteří mají zájem pra-

covat pro obec.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje 13 členů zastupitelstva obce Mařenice pro vo-

lební období 2018

-

202

Hlasování

Pro: 6 proti: 1(Růžička) zdrž: 0

Usnesení: návrh byl přijat

Výpis části zápisu z jednání ZO konaného 27.6.2018.  Pozoruhodné je uvedení zapisovatelky s vyjádřením zastupitelů, bez uvedení konkrétního jména.Napsat do zápisu,, zastupitelé odpověděli, že oni souhlasí ......je k smíchu. Přesto stojí za zmíňku jejich zdůvodnění, které navazuje na Novotnou, že chtějí aby se zapojili ještě i jiní občané a hlavně mladí.

Podle dosud v obci nezveřejněné kandidátky třinácti občanů ucházející se o židli zastupitele, je též úsměvný průměrný věk navržených občanů, který činí 50,38 let. Ve volebním roce 2014 bylo zvoleno devět členů zastupitelstva s průměrným věkem 46,88 let. Co k tomu dodat, zbývá jen položit otázku, kde jsou ti mladí: Tlustý 71, Novotná 63, Stebelská 64, Kratochvílová 58, Pokorný 55, Paul 48..... o pardon Novák 32.  V roce 2014 byl nejmladší Doskočil 31 let. Asi Novotná preferuje volební heslo. Mladí vpřed, staří na svá dobře odměňovaná a vyseděná křesla. 

Dle statistických údajů k 31.12.2017 měla obec 308 obyvatel a věkový průměr byl 47,8 ,( což nedosahuje ani ta kandidátka), děti do 14 let věku 42, kategorie občanů 15 - 64 let bylo evidováno 180, 65 let a výše 86 občanů. Z celkového počtu bylo 148 mužů a 160 žen.  A tak hurá k volbám .B-) pir