Vyjádření k výsledkům mimořádné veřejnosprávní kontroly

František Pirunčík

Vyjádření k výsledkům mimořádné veřejnosprávní kontroly na dodržování dotačních podmínek při realizaci stavby ,,Oprava opěrné zdi po povodni v 8/2010,Mařenice.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v zastoupení ředitele odboru rozvoje a strategie regionálního rozvoje pod č.j.MMR – 24841/2013-52,dne 29.7.2013 pověřilo odbor ORSP a tím pracovníky Mgr. Otakara Marka vedoucího skupiny a Ing.Jaromíra Plíhala člena kontrolní skupiny k provedení finanční kontroly dle § 11 zákona o finanční kontrole, kdy kontrolovanou akcí byla,, Oprava opěrné zdi po povodni v 8/2010,Mařenice. Účastník Obec Mařenice .

Z doručených materiálů jako podkladů pro veřejné jednání ZO mi byl dne 8.12.2013 elektronickou poštou postoupen i protokol o provedené kontrole č.j. MMR–24841/2013 – 52 z něhož lze vyčíst, že kontrola byla zahájena dne 31.7.2013 , přerušena 1.8.2013 z důvodu postoupení dostupných podkladových materiálů k dalšímu posouzení. Kontrolní skupina v souvislosti s touto akcí požádala o součinnost a vyjádření zástupce Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj a osobu provádějící technický dozor investora, Ing.Pacovského. Další šetření, se uskutečnilo dne 10.9.2013 bez mé účasti (nebyl jsem pozván), přesto, že jsem byl zastupiteli jmenován k účasti při kontrole a v protokolu o kontrole uváděn jako jeden ze zástupců kontrolované osoby. Po šetření na místě samém téhož dne kontrolní skupinou za přítomnosti Ing.Žanet Hadžič, zástupkyní OSŘ MMR, bylo následně zasláno vyjádření konstatující nedostatky spočívající v absenci níže uvedených dokumentů:

  • vyjádření TDI jak k celé situaci, tak i k námitkám pana Pirunčíka

  • fotodokumentace realizace stavby ze strany TDI

  • projektové dokumentace

  • označení projektanta ve stavebním deníku

  • specifikace dodávek materiálů na stavbu

  • uvedení místa mezideponie při provádění zemních prací do doby odvozu zemní hmoty na skládku a neuvedení, zda byla tato hmota tříděna či nikoliv

Zároveň byl vyzván k vyjádření Ing.Pacovský TDI, který se ve svém vyjádření dne 1.10.2013 vyjádřil k zjištěným nedostatkům i k námitkám pana Pirunčíka, kde uvedl do zápisu kontrolní skupiny, že stavba je dobře provedena a že činnost pana Pirunčíka hodnotí jako snahu poškodit kontrolovanou osobu.TDI poskytl pouze část fotodokumentace průběhu stavby, ovšem nikoliv z odvozu materiálu a jeho skládkování, přesto že byl o to požádán. K dalším skutečnostem se TDI nevyjádřil vůbec.

V další části protokolu o provedené kontrole je v bodě 1, v souvislosti o míře poškození opěrné zdi uváděno, dle průvodní zprávy sepsané Ing.Jaroslavem Černým, že příčinou poškození opěrné zdi byla povodeň ke které došlo 7. a 8.8.2010. Ve zprávě popisuje autorizovaný inženýr, že přírodní katastrofa v uvedených dnech způsobila značné poškození objektu, kdy byl vodami odnášen i kusový materiál a voda přetékala přes záchytné prvky. Stav některých částí proto lze charakterizovat jako havarijní. V bodě 2, o zjištěné míře poškození, je popisována značná míra převýšení, při přístupu k vrcholu kopce, kde vede turistická stezka. Poškozením opěrné zdi v uvedené dny znamená ohrožení osob pohybující se po této cestě. A přímou souvislost mezi přírodní katastrofou a finálním poškození opěrné zdi do havarijního stavu jako pravděpodobné.

V předcházející větě o ohrožení osob nutno přiznat, že skutečně přístupová cesta na vrchol vede v místech, kde eroze a přírodní jevy narušují v jedné části skalnatý svah a další části, by mohly některé pískovcové díly ohrozit turisty při výstupu k vrcholu kopce. Což je sice pravda, ale dle mého názoru, ale i názoru dalších občanů, ale i zde nebydlících návštěvníků obce, nebyla žádná souvislost mezi roky devastací rozpadající se opěrné zdi a povodní ve dnech 7. a 8.8.2010. Pokud existuje měřítko mezi pravdou a lží, většina občanů se určitě přikloní k pravdivě uváděných skutečností. Pokud průvodní zpráva Ing.Černého o míře poškození opěrné zdi byla kontrolní skupinou uznána jako pravdivá, lze to vzít na vědomí i když skutečnost ve dnech 7. a 8.8.2010 byla jiná! K odhalení pravdy či lži v průvodní zprávě by určitě napomohly foto záběry opěrné zdi před a po povodni, které v průvodní zprávě doloženy nejsou. Nelze li věrohodně prokázat a doložit zda tomu skutečně bylo, nelze vzít uvedenou zprávu jako naprosto jasnou, jak je tvrzeno v protokolu. Proto k této průvodní zprávě vznáším námitku!

K části protokolu o vyjádření Ing.Pacovského k mé osobě, musím reagovat na jeho slova, kdy je uváděno, že činnost pana Pirunčíka hodnotí výše jmenovanými TDI jako snahu poškodit kontrolovanou osobu i toto tvrzení by měl pan Pacovský doložit.

Jako zastupitel obce mám dle zákona o obcích možnost se vyjadřovat k problematice obce, která se týká i hospodaření obce se svěřenými veřejnými prostředky. Je moji povinnosti upozornit vedení obce, kontrolní orgány zastupitelstva, případně i jiné orgány a složky, pokud existuje již jen náznak podezření na nehospodárnost, střet zájmů, podvodné jednání, či porušování dohodnutých smluv a podobně. Tu samou povinnost mají i ostatní zastupitelé obce.

Stavba opěrné zdi na kopci Kalvárie, byla financována ze zdrojů MMR ve výši 3 056 393 Kč a z obecních prostředků 339 600 Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je ze dne 10.10.2012. Následně stavba byla zahájena.

Na veřejném jednání ZO dne 18.11.2012 jsem přednesl první písemnou připomínku k postupu stavby opěrné zdi a zároveň položil v diskusní části otázku jakým způsobem je průběh stavebních prací ze strany obce kontrolován. Starostou obce mimo jiné k mé otázce bylo odpovězeno, že otázka finančních prostředků z dotací jak jsou využívány se opět stává věcí k diskutování. A v další části uvedl, že pro tuto stavbu je stanoven TDI a starosta, spolu s Ing.Kolářem sledují stavbu a porovnávají průběh prací s harmonogramem, že při této činnosti je prováděna fotodokumentace, svolávány pravidelné kontrolní dny, kdy se vyhodnocuje průběh prací a připomínkuje se stávající stav. Dále zdůraznil, že je veden stavební deník a že neví o ničem co by mělo být z prostředků určených na opěrnou zeď jiného financováno. Odpověď starosty jsem vzal na vědomi, ale nijak mně neuspokojila.

V závěru roku 2012 i přesto, že stavba nebyla ještě dokončena, uhradila obec dodavatelské firmě částku 3 056 393 Kč z dotačních plus 228 007 Kč z obecních prostředků. Zimní počasí nedovolovalo pokračovat v dokončovacích pracích a tak stavba byla dokončována až v jarních měsících r.2013. Laickým posouzením vynaložených finančních prostředků ze dne 18.2.2013 jsem se obrátil dne 21.2.2013 elektronickou poštou na předsedy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce, kde jsem požádal kontrolní orgány obce o posouzení vynaložených finančních prostředků na opravu opěrné zdi. Odpovědí na mou žádost bylo, obdržení oznámení kontrolního výboru ze dne25.3.2013 , že se kontrolní orgány obce obrátily na firmu Zempra s žádostí o  vyjádřením na mé podezření a následně mi byl předán dopis Ing.Pioreckého a zápis ze společného jednání uvedených výborů, kde mi bylo sděleno , že stavba nebyla ještě dokončena, po zimním období bude teprve provedena úprava cest a provedeno závěrečné vyhodnocení akce, které bude předáno MMR, ke kontrole. O dalším postupu kontrolních orgánů zastupitelstva ve věci mého podezření týkající se financování neprovedených prací z prostředků MMR a obce ani slovo. Z těchto důvodů, jsem požádal starostu obce o možnost přijetí a dne 13.3.2013 jsem v odpoledních hodinách starostu navštívil a seznámil ho se svými názory a podezřením na rozdíl ceny díla s odvedenou prací. Při této návštěvě mně bylo umožněno nahlédnout do stavebního deníku a požádal jsem o kopii kalkulace s rozbory pro stavbu opěrné zdi, kde jsou uvedeny jednotlivé položky stavebních prací, včetně množství spotřebovaného materiálu a vyčíslení jednotlivých prací i množství odvezené vytěžené zeminy.

Tento dříve nedosažitelný dokument, který se zastupitelům běžně nepředkládá a předložen nebyl, bylo možné teprve v té době porovnat se skutečností, zda uvedené pracovní činnosti, spotřeba materiálu a další položky odpovídají skutečnosti. Jelikož ani starosta obce na mé otázky jak bude dál postupováno při řešení mého podezření mi neodpověděl vyčerpávajícím způsobem, přestal jsem doufat, že v obci bude někdo mít zájem o to zda dodavatelská firma odvedla nebo neodvedla stavební práce, za které dostala zaplaceno. Posledním pokusem než jsem se obrátil na MMR bylo veřejné zasedání ZO dne 14.4.2013, kde jsem ještě jednou se v písemně uvedeném diskusním vystoupením snažil zastupitele obce vyzvat k nějaké reakci a vyvolat zájem o problematiku využití finančních prostředků nejen na stavbu opěrné zdi. Odpovědí mi bylo, že Zastupitelstvo na návrh starosty obce odsouhlasilo usnesení, kdy do konce května bude vypracováno závěrečné vyhodnocení akce ,, Opěrná zeď Kalvárie“ a předáno MMR s žádostí o kontrolu akce a tím pověřuje zastupitele Pirunčíka k účasti při kontrole. Dne 13.7.2013 jsem elektronickou cestou požádal o vyjádření odbor ministerstva k využití finančních prostředků z dotace MMR a posouzení zda odvedená stavební činnost, včetně použitého stavebního materiálu odpovídá vynaloženým financím.

Tímto v předcházející části uvedenými argumenty reaguji na stanovisko uvedené v protokolu o kontrole, kdy v odstavci ,,Kontrolní zjištění“ je uváděno, že stěžovatel o těchto záležitostech spolu rozhodoval a nevznášel připomínky, stejně tak v průběhu stavby a své výhrady sdělil až po ukončení stavby. K tomuto uvedení se ohrazuji a uvádím, při projednávání jednotlivých dokumentů v ZO (které byly předkládány k projednání) nebylo možné v dané době posoudit zda jsou nějakým způsobem v rozporu , teprve s odstupem času a obdržení dalších dokumentů bylo možné je porovnávat se skutečností. Při zjištění nesouladu jsem učinil pokus vše řešit v orgánech obce, teprve následně jsem se obrátil na orgán MMR se žádostí o ,,vyjádření“(ne jako stěžovatel) k mému podezření z možného porušení ve věci využívání finančních prostředků z dotací MMR. Z většiny dokumentů, kterými jsem se obrátil na kontrolní orgány obce a ze zápisů zastupitelstva je zřejmé, že jsem na možné rozdíly ve stavební činnosti dodavatelské firmy s porovnáním vynaloženými finančními prostředky, několikrát upozorňoval orgány obce Mařenice ještě před ukončením stavby, která dle uzavřené smlouvy o dílo mezi obcí Mařenice a firmou Zempra DC s.r.o. měla platnost do 31.5.2013.

Závěrem si dovoluji vznést námitku k prováděnému šetření kontrolní skupinou dne 10.9.2013. Z pověření zastupitelstva jsem byl jmenován k účasti prováděných kontrol, v protokolu je mé jméno uváděno jako jednoho ze zástupců kontrolované osoby, na místní šetření v uvedený den jsem však pozván nebyl!!

Tím mi nebylo umožněno vznést své námitky a obhájit své podezření za účasti TDI Ing. Pacovského a Ing. Žanet Hadžič, zástupkyní OSŘ MMR. Výsledek prováděné kontroly i když pouze z části, dokazuje však správnost mého počínání. K některým uvedeným činnostem za které dodavatel dostal zaplaceno a z doložených fotokopií je zřejmé, že nebyly provedeny v množství a kvalitě jak je uváděno v položkovém rozpočtu není uvedeno ani slovo. Z uvedeného je zřejmé, že dodavatelskou firmou byly porušeny smluvní podmínky mezi zadavatelem a dodavatelem v části V. Cena za dílo, kdy v bodě 3, je uváděno: pokud nebudou provedeny některé práce a výkony, které jsou sjednány v rámci rozsahu plnění zhotovitele, pak má objednavatel právo na přiměřenou slevu z ceny.

Je nyní na orgánech obce jakým způsobem zaujmou stanovisko k výsledkům kontrolního orgánu MMR a na příslušném Finančním úřadě jak bude dál nakládat se zjištěním kontrolního orgánu o důvodném podezření na pochybení a na porušení rozpočtové kázně, stejně jako na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

V Mařenicích dne 11.12.2013 Pirunčík František

zastupitel obce Mařenice