Vyjádření k provedené kontrole stavu obecní komunikace k části obce Čtyřdomí.

Na základě veřejných podnětů a kritických připomínek zastupitelů SNK 2014, na současný závadný stav místní komunikace k části obce Čtyřdomí, vyvolalo vedení obce Mařenice (které, dávalo zjevně najevo, že je tento krok obtěžuje a zatěžuje), až po několika urgencí, před koncem záruční doby, jednání, při kterém měly být posouzeny požadavky obce, k současnému stavu zjištěných závad na opravené, výše uvedené komunikaci, prováděné firmou Zempra s.r.o v roce 2013.

 

Vyjádření zhotovitele a TDI.

 

K vyřešení reklamace, svolalo vedení obce na den 12.4.2016 schůzku, které se zúčastnili pouze zástupci obce starostka Novotná, za zhotovitele v té době stavby vedoucí Ing. Liebl a za stavební technický dozor objednavatele( obec Mařenice) ing. Pacovský. K jednání nebyl pozván projektant této stavby, ani zástupce SNK 2014.

Ze závěrečného vyjádření ze dne 18.4.2016, zástupce zhotovitele firmy Zempra s.r.o vyplývá, že zhotovitel neuznává reklamaci za oprávněnou a to z důvodů: práce na opravě komunikaci byla provedena dle projektu, v souladu s technickými podmínkami. Dále se vyjadřují, že byla provedena pouze oprava cesty a nebyla měněna konstrukční vrstva, ale byla provedena pouze jen oprava (stržení nevyhovující části) údajně bahno a kamení naplavené přívalovým deštěm v srpnu roku 2010 a na celém úseku vozovky, chyběly totálně pojezdové vrstvy a to bylo dle stavbyvedoucího Liebla, nahrazeno vhodným zásypem ze štěrkové drtě a bylo pouze zhutněno vibračním válcem. V místě, jak je psáno ve stanovisku, byly vyčištěny ucpané odvodňovací žlaby, a kde nebyly, byly vytvořeny nové. Na některých místech bylo provedeno určité odvodnění a to prý, nad rámec smlouvy. Zhotovitel ve své správě dále uvádí, že opakovaně informoval objednavatele ( vedení obce) o nevhodném užívání cesty( rychlá jízda terénních automobilů a čtyřkolek). Vysvětluje, že takto opravená cesta, z nestmelených materiálů, byť je dle normy ČSN takto zhutněna, nemůže takovému provozu odolávat věčně, štěrkový materiál je vyseparován mimo cestu, ale že současný stav je vyhovující a může plnit svůj účel.

 

Své vyjádření ze dne 3.5.2016 poskytl i obcí smluvně vázaný TDI ( technický dozor investora) ing. Pacovský, který potvrzuje a souhlasí se stanoviskem Zempra s.r.o , neboť obcí předložená stavební dokumentace, se zátěží lesní techniky nepočítala a že se jednalo pouze o opravu cesty poničené povodní a že zhotovitel provedl dílo v souladu s projektovou dokumentací a veškeré práce s odvodněním, byly prováděny nad rámec projektové dokumentace. Dále ve svém vyjádření, považuje za vstřícné gesto, ze strany zhotovitele, že ačkoliv reklamaci neuznává, tak provede opravy v požadovaném rozsahu.

 

Své vyjádření dodal obci i Ing. Špulák, projektová, inženýrská a poradenská činnost dopravních staveb, Stráž nad Nisou. Ve svém stanovisku uvádí, že dne 17.5.2016 provedl rekognoskaci a průzkum terénu na opravené místní komunikaci. Potvrzuje výtluky, vyjeté koleje, štěrk nahrnutý na krajnici a v některých místech ve středu vozovky drny. Zdůrazňuje, že tyto poruchy vozovky vznikly jednak provozem nevhodných vozidel, povětrnostními podmínkami, pluhováním sněhu v zimě a bez nutné údržby minimálně dvakrát ročně. Upozorňuje, že tato nestmelená vozovka, která neobsahuje živičný kryt,,musí“ mít pravidelnou rozsáhlou údržbu. Potvrzuje, že oprava provedená firmou Zempra, byla provedena dle technických podmínek a projektové dokumentace v pořádku, ale že byla užívána nevhodně jízdou čtyřkolek, těžkých nákladních vozidel a vláčením kmenů. Dále uvádí, že taková konstrukce vozovky se do zastavěné části obce nehodí, a že až do změny ve vyjádření CHKO Lužické hory k technické části ( o používání asfaltu), nemá cenu stavět a rekonstruovat nové vozovky. A uvádí příklad v příhraniční oblasti Německa. Vhodnější konstrukcí vozovky např. penetračním makadamem, lze dosáhnou bez opravy, životnosti 20 – 30 let.

V závěru uvádí, že představitelé obce by měli svým občanům vysvětlit a zdůvodnit, pravidelnou a rozsáhlou údržbu vozovek opravených nestmelenou vrstvou, jaká byla firmou Zempra s.r.o. na základě obcí předložené projektové dokumentace zhotovena. Zvýšené náklady na pravidelné opravy a údržbu vozovky musí nést obec sama a do budoucna zvolit jiné ekonomicky hospodárnější řešení. Dle jeho mínění nenesou zástupci obce za tuto vzniklou situaci, kdy nemohou ovlivnit stanovisko CHKO, žádnou finanční, ani morální zodpovědnost. Pouhé, takto prováděné opravy jako je cesta ku Čtyřdomí, jsou pak neustálé a uspokojivý stav těchto vozovek nelze zaručit.

 

Co na to říci? Jak na tyto vyjádření reagovat?

 

Obec vynaložila na opravu komunikace ku Čtyřdomí, údajně zničenou povodní ( i když je to lživé tvrzení), dle protokolu z kontroly MMR 31.7.2013 , 5 415 375 Kč, z toho vlastních prostředků 541 538 Kč. Tato částka byla vedením obce rozdělena a odtržena část ve výši 537 084 Kč, na opravu komunikace k Bonexu, také prý zničená povodní. Veškeré tyto prostředky byly vynakládány dle projektové dokumentace, kterou již v předstihu připravovalo vedení obce, dle usnesení č.57 z veřejného zasedání ze dne 12.9.2007, kdy ZO schválilo zadání projektu na opravu komunikace směr Čtyřdomí a vybrala firmu ing. Špuláka. Již v v roce 2007, vedení obce ve svém záměru, připravovalo rekonstrukci této komunikace a mělo mít zájem na tom, aby získalo veškeré informace, co lze a co není možné v této krajinné oblasti stavět. Pak nemůže obstát vyjádření ing. Špuláka, že za špatné rozhodnutí realizovat opravu komunikace ku Čtyřdomí dle projektu, který již neodpovídal požadavkům CHKO, nikdo není zodpovědný.

Již předem muselo být vedení obce zřejmé, že ani firma Zempra s.r.o, nepřijme zodpovědnost za špatně provedenou práci. A taktéž se nedalo čekat, že TDO ing. Pacovský, který byl jménem obce odpovědný za kontrolu a kvalitu prováděných prácí si bude sypat popel na hlavu, či nějakým způsobem hanit dílo svého velmi dobře známého stavbyvedoucího Zempry ing.Liebla. A tak konečný výsledek je ten, že za velké peníze je dílo, dle všech zúčastněných v pořádku a nikdo nenese zodpovědnost. I když přece? Čtyřkolky, rychlá jízda občanů bydlící v této části obce, těžká vozidla vláčící kmeny po cestě, a povětrnostní podmínky, což tvrdí všichni vyjadřující se k technickému stavu, této komunikace. Ale zda, je to co uvádějí přítomní zástupci, při jednání i projektant ing. Špulák toto skutečná příčina problému, to je téma k diskusi.

 

A tak občane, plať daně, poplatky a vedení obce je bude po každém dešti investovat do štěrku a zasypávat spackanou cestu a to jen proto, že starosta obce předal zhotoviteli, špatný a nevhodný projekt a co zhotovitel,? Tomu šlo přece, jen a jen o peníze.

 

Vyjádřením MMR.

 

K provedené opravě a hlavně vyjádřením firmy Zempra s.r.o a ing. Pacovského, je možné dokladovat stanovisko MMR ing. Miloše Mojžíše, který reagoval na informaci o změně technologiemi realizaci akce oprava komunikace po povodni Mařenice, zaslanou starostou obce Mařenice Tlustým, dne 7.8.2013, kde informuje MMR, že z důvodů vyjádření CHKO došlo při opravě a rekonstrukci komunikace ke změně technologie, pro vyšší zatížení, z důvodů používání této komunikace těžkou lesní technikou, aby byla schopna tato komunikace tomuto zatížení odolávat. Z tohoto důvodu se asfaltový povrch nahradil větším množstvím únosnějších vrstev, pod samotnou komunikací a finální kamenné vrstvy zpevněné ,,důkladným“ hutněním, pro vyšší zatížení. Dále uvedl, že tato náročnější technologie nabude mít vliv na celkovou cenu, jelikož neprováděné práce na asfaltovém povrchu byly nahrazeny ( navýšeny) již stávajícími položkami a cena zůstává stejná.

Zástupce MMR vzal tuto informaci na vědomí a poskytl zastupiteli za SNK 2014 k této problematice své stanovisko, které je možné veřejnosti poskytnout.

 

Hledání pravdy.

 

O tom, kdo je zodpovědný za nekvalitně provedenou opravu, kdy se v mnohém rozchází, vyjádření zhotovitele f. Zempra s.r.o. i stanovisko TDI ing. Pacovského, stejně tak i technické posouzení stavu komunikace ing.Špuláka, s informací zaslanou na MMR, starostou obce Mařenice Tlustým, že oprava komunikace ku Čtyřdomí, údajně provedená větším množstvím únosnějších konstrukčních vrstev, splňuje podmínky pro větší zatížení, těžkou lesní technikou a tím i náročnějšímu provozu, bude tedy dál pokračovat.

Nelze přece občany obce donekonečna přesvědčovat o tom, že obec bude muset několikrát ročně, komunikaci opravovat, jen z důvodů, že byla nekvalitně opravena a není v takovém stavu, jak o její kvalitě informoval starosta obce, Ministerstvo pro místní rozvoj, které akci z devadesáti procent financovalo.

 

Zajímavé je i vyjádření Chráněné krajinné oblasti.

 

Ve svém závazném stanovisku zakazuje používat při rekonstrukci komunikace asfaltové směsi či jiná umělá pojiva. K tomu lze dodat, že tuto zásadu při ochraně přírody nepoužívá ve všech svých posouzeních, při vydávání souhlasu k provedení akce. Krátce řečeno, neměří každému stejným metrem. Jak tomu skutečně je, se stačí podívat do údolní části průjezdní komunikace od Horní Světlé na křižovatku k Nové Huti, kde od parkoviště u Jána vedou dvě komunikace do blízkých lesů a o kousek dále k sirnému prameni, odkud vede další lesní cesta směrem k Luži.

U všech těchto komunikací bylo právě použito při rekonstrukci, asfaltových směsí. Taktéž při odbočce z komunikace, mezi obcí Mařenice a Heřmanice, z odbočky u křížku, byla též opravena lesní cesta pod Jezevčí vrch s použitím asfaltu. Bude asi nutné položit otázku zodpovědným pracovníkům CHKO, jak je možné, že při opravě komunikace ku Čtyřdomí bylo resolutně zakázáno použít asfalt a při výše uvedených opravách lesních cest, byl tento způsob povolen. Jaký je mezi tím rozdíl? Vždyť i komunikace ku Čtyřdomí, je využívána těžkými vozidly přepravující vytěžené dřevo z okolních lesů. Používají ji i vlastníci luk a pastvin v okolí, pro jízdu traktorů a i jiných zemědělských vozidel.

Má právo občan obce Mařenice, mít stejné podmínky, pro bezproblémový a bezpečný příjezd ke svým nemovitostem, tak jako ostatní uživatelé jiných komunikací, technicky řešených za použití asfaltového či jiného umělého pojiva?

 

Jak dál?

 

Starostka obce předložila na veřejném zasedání, dne 21.9.2016, zastupitelům k vyjádření výsledky i stanoviska zástupců, zúčastněných se, při reklamačním jednání. Jediný, kdo reagoval, byl zastupitel za SNK 2014 pan Ružička, který vyslovil svůj názor a navrhl, podat odvolání k stanovisku zhotovitele i TDI, neboť nebyly dodrženy některé podmínky vyplývající z technického řešení odvodnění, i k stavu komunikace, které jsou v rozporu s tím, co bývalý starosta obce Tlustý, poskytl ve své informaci MMR.

Zastupitelé však svým hlasováním jeho návrh zamítli, aniž by se někdo vyjádřil k předloženým výsledků reklamace či k nynějšímu závadnému stavu vozovky. Taktéž starostka obce jako řídící jednání, nenavrhla řešení, ani závěrečné stanovisko obce. A tak obec převzala veškerou zodpovědnost za závadný stav komunikac k Čtyřdomí, kdy již v současné době štěrkové podloží způsobuje projíždějícím občanům problémy i technické závady na pneumatikách vozidel.

 

Z celého tohoto sporu, lze usuzovat, že vedení obce i většina zastupitelů, nejsou ochotni a schopni řešit, uvedený problém v hodnotě pět milionů korun. Tím přebírají veškerou zodpovědnost za další finanční investice do každoročních oprav této komunikace, aby byla alespoň sjízdná v takovém stavu, jako před rokem 2013. Je na občanech obce, jak tento jejich přístup budou hodnotit.

 

SNK 2014

fp září 2016