Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mařenice 22.6.2016 – několik vět k zveřejněnému zápisu i k průběhu jednání.

Úvodem k připomenutí: Převzato z listiny základních práv a svobod.

Základní lidská práva a svobody

Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě

Politická práva

Článek 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Tolik úvod. A nyní k samotnému průběhu jednání i některým pasážím uvedených v zapise z jednání. Zpravodaj obce Mařenice, tak jako již tradičně seznamuje čtenáře s úvodním slovem starostky obce, která informuje o některých kulturně společenských akcí uskutečněných v jarních měsících roku. Ve zvýrazněné textové části se zabývá hodnocením skupiny občanů obce, kteří se snaží v některých případech jiným názorem na obecní problematiku při řízení obce, své názory prezentovat, jak na veřejných zasedání ZO tak i v souladu s tiskovým zákonem v nově vydávaném časopisem zatím s názvem ,,SNK 2014”. Tento občasník, splňuje všechny podmínky a jako čistě nezávislá tiskovina, financovaná z darů a příspěvků občanů obce i příznivců SNK 2014, informuje čtenáře o všem, co se v obci i mimo obec děje. Články jednotlivých autorů se snaží být objektivní, pravdivé i když některým občanům obce, či zastupitelům mohou, zveřejňováním některých informací být trnem v oku a hledají na každém slůvku, větě či odstavci nějakou chybu k možnému napadání. Což se dalo očekávat. Každý má přece právo na názor, pokud nepřekračuje právě výše uvedená základní lídská i politická práva.

Starostka obce ve svém uvodníku, se snaží prostřednictvím ,,Zpravodaje obce Mařenice”, který je financován z pěněz daňových poplatníků( též i příznivců a členů SNK ), znehodnotit názory uváděné v druhém čísle časopisu SNK a i lživě informovat o průběhu jednání ZO, kupříkladu větou ,,Většina zastupitelů již odešla v jeho průběhu se zkaženým žaludkem s počínáním SNK a s jejich ,,máme to vyfocené”.

Ze zápisu z jednání lze rozpoznat, že přítomných zastupitelů bylo na jednání osm. V průběhu diskuse odešel zastupitel Šmídek ( slovy jeden ). Navíc i jmenovaný jako ověřovatel zápisu. Měli by si občané začíst klást otázku, kdo tedy vlastně lže? Jaká tedy většina dle ,,pravdomluvné” starostky odešla? Co měla tato lež vyvolat? Odpor, nenávist k jiným názorovým skupinám občanů? Ale starostka jako nevyšší představitel obce má asi na to právo, klamat. Stejně tak jí lze asi odpustit, že nebyla schopna zodpovědět, zda vůbec záměr obce, který dle zákona o obcích, měl být vyvěšen po dobu patnácti dnů na úřední desce, aby se občané obce mohli k vyvěšeným záměrům vyjádřit, splnil své poslání. A i přesto se našel kompromis a i tak se zastupitelé svým hlasováním, vyjadřovali v usnesení k dané problematice, prodat či vyměnit, majetek obce. Zákon, nezákon, jede se dál.

Pokud paní starostka chce být nad věcí, musela by změnit svou rétoriku a ne do řízení obce zavádět Mařenický kult osobnosti. Její slova, jako ,,.... starostou jsem tu já a né vy, já to navrhnu a vy mi to buď schválíte nebo neschválíte. A víc se s vámi o každé věci nemíním dohadovat“, nebyla vůbec štastná !!!!!

A takto bychom mohli pokračovat dál, k rozpravě o předkládání soupisů o pěstební a těžební činnosti v obecních lesích, kdy starostka tvrdě obhajovala své stanovisko, že nájemce nemá smluvně vázanou povinnost předkládat obci výsledky těžební činnosti. Pokud by si však jejím podpisem uzavřenou smlouvu, před svým podepsáním přečetla, určitě by nemusela čtenáře obecního plátku uvádět v omyl nepodloženými informacemi. V právech a povinnostech obce bod 13 a v právech a povinnostech smluvního partnera v bod 10, je přesně uvedena povinnost obci, předkládat jedenkrát měsíčně soupis provedených těžebních prací a v následující větě i s číselníky vytěženého dříví !!!!!!

Poslední, co stojí k zamyšlení je v závěru bodu 6, programu jednání, informace starostky, že žádosti o informace psané emailem po jednadvacáté hodině večerní bere jako,,výhružné“. Ale přitom ji vůbec není nelidské, zesměšňovat občana, nebo ze své funkce získávat a shromažďovat informace o tom, zda je diskutující zastupitel veden na úřadu práce a tím, že asi musí být špatný v podnikání. Což dokazuje úroveň myšlení, toho kdo podobné argumenty používá k nějaké obhajobě.

V průběhu jednání využila svého slova i zastupitelka ve funkci druhé místostarostky Petrášková. Kde se, mimo jiné, vrátila k otevírání soukromí zastupitele za SNK p. Růžičky a kritice občanky Renaty Jankechové. K ovlivňování lidí i k otázce, kdo nebo co pro obec udělal. Ona jistě asi neví, že již několik volebních období, nabízeli zastupitelé s jiným názorem, zájem o zapojení do veřejných funkcí (výborů zastupitelstva i vedení obce), dosud bez úspěchu. Ta chyba není v nezájmu, odvádět dle svých schopností a zkušeností, práci pro občany i obec. Ale v nezájmu těch, co obec řadu let řídí, kteří si usurpovali moc a mysl se jim zakalila pro lidštější přístup, člověka k člověku. My obec nerozdělili, rozdělili ji ti, co odsunuli všechny jinak uvažující a myslící občany, do pozadí, se slovy: My zde vládnem, My vás k ničemu nepustíme !!!!!!! Odpověď na položené otázky, musí hledat p. Petrášková mezi svými. Ti co řídí obec a mezi které se nyní zařadila i ona.

V lidském životě je jistě milé, když vám někdo za něco poděkuje. Může to být třeba jen slovo nebo dvě v oslovení. Pravda je ta, že poprvé v novodobé historii obce, se zde našel někdo, kdo překonal sám sebe a poděkoval svým oponentům, alespoň za pojmenování tří žen ve vedení obce, Tři Grácie. Věřte nebo ne, mělo to být odlehčení v textu jistě nepříjemného článku. Určitě by se v obecní mluvě našlo i jiné příznačnější pro tři ženy ,,pojmenování“, ale ty Tři Grácie s poděkováním, však stály za to. Pokud bychom někdy v minulosti, měli problém s významem nějakého slova, určitě využijeme zkušeností a s důvěrou využijeme služeb, k překladu či určení významu použitého slova, druhou místostarostku obce p. Petráškovou. To jen na vysvětlenou k dovětku p. Petráškové, zda ví tvůrce tohoto článku, co to znamená v překladu.

Ještě pár slov k vyjádření hospodářky obce p.Kánické. Opomeneme li, již několikrát opakovaná slova o zlu, urážkách k šířeným pomluvám vedení obce, protože zkušenost říká, nevyvracej někomu jeho názor, ať je sebevíc hloupý. Nech každému, co jeho jest. Každý sám by se měl prvé řadě podívat sám na sebe, zda je jeho život i chování bez chyb. Hospodářka obce ve své kritice a svém vystoupení v průběhu jednání ZO, poukazovala na lži uváděné v článku o hospodaření obce. Pokud dobře četla, uvedená částka v závěru odstavce na prvé stránce („ plátku“) myšleno časopisu SNK 2014, tvoří součást věty o tom, co se v obci udělalo, pravda je ta, že při psaní textu vypadla nedopatřením ještě akce ,,Cesta od hranic k Myslivnám“, jinak je to pro obyčejného smrtelníka k pochopení. Závěr té věty, měl být napsán:,, …. zpackanou cestu do Čtyřdomí, od hranic k Myslivnám a opěrnou zeď u Kalvárie za cca 13 milionů,……. Tolik na vysvětlenou a s omluvou k čtenářům.

V dalším jejím vyjádření k rozpočtovým změnám, kde vysvětluje skutečné částky projednávané v rozpočtových opatření, v roce 2015, lze dodat: Pro součet uvedených částek, ve čtyřech návrzích změn, byly použity dokumenty předávané zastupitelům, k posouzení před konáním veřejného zasedání. V rozpočtové změně, vyhotovené 22.12.2015 zpracovatelem Monika Kánická, je v příjmové i výdajové části uvedena částka 240 117 Kč. Kopie tohoto opatření č.4, je umožněna k nahlédnutí na webových stránkách SNK 2014. Pokud byla oficiální verze předložena na zasedání jiná a zda ji měli zastupitelé možnost posoudit před jednáním, je k diskusi? Žádná lež však nebyla zveřejněna, pouze to, co sama hospodářka vypracovala. Bude jistě zajímavá reakce za strany p. Kánické, když uvedla, že je to lživá informace. Asi by byla na místě nějaká omluva, ale to by byl asi nadlidský čin.

V neposlední řadě je nutné objasnit i použitá slova a čísla v článku o výsledcích hospodaření. Proniknout do veškeré problematiky hospodaření obce není lehké. Zákony, předpisy i vyhlášky nejsou pro kupecké počty. Mnohdy i ekonomicky vzdělaný člověk, musí s proniknutím mezi položky, paragrafy a hlavně čísel, strávit řadu času. Teprve dlouholetými zkušenostmi se ukáže, zda svou práci perfektně ovládá. Pro jednoduchou a pochopitelnou informaci, občanů obce však stačí kupecké počty. Obec hospodaří většinou každý rok, s vyrovnaným rozpočtem. Jak bylo v článku uváděno, finanční prostředky rozdělené v jednotlivých výdajových položkách, nejsou vždy v celé výši čerpány, a to z jakýkoliv důvodů ( nepřipravenost akce, atd.) V roce 2015, z výkazu o hospodaření obce FIN 2 – 12, z něhož byly čerpány čísla, uváděná v článku časopisu SNK, byly vykázány příjmy ve výši 7 610 736.24 Kč, výdaje na konec roku byly využity pouze v částce 5 023 428.73 Kč. Výsledek uváděný ve výkazu je rozdíl mezi příjmy a výdaji a z rozdílu mezi výnosy a náklady, to přece nikdo nepopírá. Ve větě, uváděné v této části článku, bylo použito slovo, kladný výsledek. Slovo kladný je možno brát jako, dobrý, oceňující, výtečný a podobně. Nic více, nic méně. Na tom, že obec navyšuje finanční částky na svých účtech, v tom, není jen šetrnost, úspory, či pozitivní přístup vedení obce. To jsou hlavně naplánované a neuskutečněné akce, v jednotlivých rozpočtovaných položkách, dotační prostředky i svým způsobem nenáročnost polohy obce. Obec nemusí budovat, či udržovat chodníky, kanalizaci, přispívat ze svého rozpočtu na hasiče, školu, školku, sport a pod. Více není, se k čemu vyjadřovat.

V samotném zápisu z jednání je sice uveden v krátkosti průběh jednání, ale tak jako vždy jsou tam zapisována i zbytečně některá vyjádření, v podobě jednoho nebo dvou slov, což ani nekoresponduje s tím, co je projednáváno. Některé připomínky či diskusní otázky i jejich odpovědi chybí. Hlavně, že řídící schůze upozorňuje v rozpravě k tématu zastupitele, že nehovoří k věci a odebírá mu slovo, ale že neustále průběh jednání ovlivňuje nešvar, přerušování a skákání do řeči diskutujícího, to se neustále přehlíží.

Ještě dovětek. Zastupitelé odsouhlasili odkoupení pozemku od místopředsedkyně Petráškové za účelem zřízení dětského hřiště, po dotazu, tento záměr potvrdila starostka. Jaká bude skutečnost?

SNK 2014 pf