Rozpočet a hospodaření obce Mařenice v roce 2015 s výhledem do roku 2016.

( názorová polemika).

 Poslední veřejné zasedání ZO Mařenice bylo svoláno starostkou obce již podruhé neobvykle na

středu od  16.00 hod. dne  30.12.2015.

  Zastupitelé se tentokráte sešli s jedinou výjimkou v plném počtu. Starostka obce jako řídící jednání

v úvodu oznámila, potřebné náležitosti a též, že z jednání bude nahráván hlasový záznam.

  Průběh jednání se řídil schváleným programem, kde mimo jiné byl dán důraz a prostor

pro vyjádření, k předloženému návrhu rozpočtu obce s textovou přílohou, v které bylo uvedeno, jak

bude se svěřenými prostředky nakládáno. Návrh byl zákonnou dobu zveřejněn na úřední desce i na

internetových stránkách obce. Většina zastupitelů přijala tento dokument bez připomínek a také

hlasování o jeho přijetí bylo většinové, nebýt dotazu a vyjádření zastupitele zvoleného za SNK2014.

Ostatní zastupitelé se jistě s návrhem seznámili v takové míře, že všechny navržené hodnoty jak

v příjmech i vydáních jsou podle jejich představ, odpovídají skutečnosti a potřebám obce i všem

občanům obce Mařenice.

   Jaký tedy rozpočet obce byl schválen? Jeho porovnání v několika slovech s rozpočtem minulého

roku i názorové vyjádření k navrženým akcím.

    Nové vedení obce počítá v roce 2016 s příjmy ve výši 6.700.000 Kč, což je o proti roku 2015

nárůst o 1.300.000 Kč více.  Mnozí si jistě položí otázku, k jaké změně došlo, že obecní příjmy

dosahují takovou pozitivní změnu v příjmové části rozpočtu obce????  K tomu stačí jednoduchá

odpověď. Po mnoha letech se podařilo části občanské veřejnosti, odlišnými názory a neustálou

kritikou na nehospodárný přístup vedení obce,  (po dobu předcházejících deseti let v oblasti

hospodaření s obecními lesy, plynuly finanční prostředky z této činnosti v podstatě  do kapsy

nájemce a obci zůstávaly jen dotace z  krajského rozpočtu, které navíc byly určeny k jinému důvodu

než pro rozpouštění v obecním rozpočtu), prosadit novou a pro obec prospěšnou nájemní

smlouvu. Uzavřením nové nájemní smlouvy na hospodaření s obecními lesy, by nyní mělo

plynout do obecního rozpočtu, každoročně cca 800 000 Kč, místo původně 1 Kč  za jeden rok

nájmu.  Což prokazatelně ukazuje, nevýhodnost původní smlouvy  i určitě dobré vzájemné vztahy

mezi vedením obce a nájemcem (pokud ovšem tento vztah nepřekračoval v té době, hranici střetu

zájmů, tak jako v mnoha dalších příkladech). V rozpočtu obce je počítáno i s nárůstem příjmů

v daních ze závislé činnosti a dani z příjmů právnických osob, stejně tak i v příjmu dotací ze státního

rozpočtu na neinvestiční akce.

    Výdajová část obecního rozpočtu zahrnuje veškeré výdaje, kterými vedení obce, by mělo,  řídit

obec ve prospěch občanů, bez rozdílu zda jsou trvale bydlící, či zde v Mařenicích i v ostatních

částech obce mají své nemovitosti a platbou daní z nemovitosti se podílí na tvorbu rozpočtu

obce, což není zanedbatelná částka. Proto není zcela vhodné, když vedení obce spolu se svými

hlasujícími zastupiteli, odhlasovali na posledním veřejném zasedání rozpočtové výdaje, kdy

vyčlenili  částku ve výši 300 000 Kč na realizaci, vrtaných studní pouze pro občany, které budou

vedením obce vybrány. K tomu je třeba dodat, že minulé vedení obce doposud za všechny ty roky,

dle řečí, sice údajně  řešilo problematiku rozvodu pitné vody v obci Mařeničky, kdy nechávalo

zpracovávat, nyní nepotřebnou studii proveditelnosti na vodovodní připojení nemovitostí občanů

obce. I přes ,,našetřené“ značné finanční prostředky na bankovním účtu, nebylo schopno vedení obce

tento problém vyřešit. Až teprve v novém volebním období, při snaze zastupitele za SNK 2014

pana Růžičky se konečně ledy hnuly. Zda návrh vedení obce, který byl prosazen v zastupitelstvu

jako ten správný, oproti návrhu pana Růžičky, to musí posoudit občané, nejen z obce Mařeničky .

Dělit(škatulkovat) občany na trvale bydlící a ty ostatní, není jistě ten správný krok. Výmluvy jako,

že ostatní občané, mající vodovodní přípojku jsou ve výhodě,  nemůžou obstát. Nesmí vedené obce

zapomenout na povinnou úhradu neustále rostoucí cenu vodného.

   Vedení obce v čela se starostkou obce Novotnou rozhodlo, že osloví, vybrané trvale bydlící

občany obce a po dohodě, na základě uzavřené smlouvy, nechá vybudovat studnu (se vším, co

k tomuto kroku je potřeba, od projektu, stavebního povolení, k vyhledáním pramene až po samotnou

vrtanou studnu) na soukromém pozemku vybraných občanů, která  po kolaudaci bude předána

bezplatně, do vlastnictví majitele nemovitosti. Pro oslovené občany, kteří si po celé ty roky,

neřešili za své finanční prostředky problém vodního zdroje, je to jistě výhodný počin, ze strany

paní Novotné, otázkou zůstává, zda toto není rozdělování občanské společnosti. Jak tento krok,

budou posuzovat všichni ti občané, kteří řešili neschopnost vedení obce, vybudováním své vlastní

studny, za své finanční prostředky, nebo občané, kteří jsou sice zvýhodněni tím, že jsou připojeni

na vodovod, ale museli za své koruny uhradit, správci vodovodu náklady na připojení nemovitosti a

nyní  platí odběr pitné vody, je otázkou k posouzení. Má přehled vedení obce, zda i v ostatních

obcích, mají občané (majitelé nemovitosti, vyřešený problém pitné vody)? Nemělo by vedení obce

tuto situaci řešit, až po  celkovém průzkumu ve všech obcích, spadající pod  obec Mařenice, ve

spolupráci se Severočeskými vodovody a kanalizacemi.?????? Vždyť se jedná o finanční

prostředky všech občanů obce i plátců daně z nemovitosti.

    Trošku odbočení od hlavního tématu, jistě přinese veřejnou diskusi, proto i vynaložené další

finanční prostředky z rozpočtu obce, by neměly zůstat bez povšimnutí. Nelze obsáhnout veškeré

výdaje, které vedení obce bude používat při řízení obce. Jistě bude nutné se v průběhu roku k tomuto

tématu vracet, ale nárůst výdajů na odměny zastupitelů o cca 100 % jistě stojí za názor. Ještě

v roce 2014, v rozpočtových výdajích byly odměny a cestovné zastupitelů uváděny a také

použity ve výši, 450 000 Kč,  a nyní pro r. 2016 jsou rozpočtovány již výdaje ve výši 820 000 Kč.

Kupeckými počty  dojdeme za celé volební období k neuvěřitelné částce. Co je příčinou tak

velkého nárůstu a co se za ním skrývá? Bývalé vedení obce, které si nyní vyměnilo pozice,

předložilo svým zastupitelům nový lišácký plán, který již v průběhu předvolebního období, měl

svůj efekt. Využilo většinu hlasů v zastupitelstvu a nechalo si schválit navýšení počtů zastupitelů

ze sedmi na devět a po vyhraných volbách, zastupitelé kandidující s podporou Starostů pro

Liberecký kraj, odsouhlasili návrh na zvolení dalšího místostarosty. Pro obec Mařenice s cca 350

obyvateli jistě nepochopitelný krok, ale dobře promyšlený. Nový uvolněný post, pro bývalou

noční pracovnici Dětského domova  v Jablonném v Podještědí a docela dobrý přivýdělek

k důchodu na další roky, pro odcházejícího starostu. Tak jako i další funkce, pro novou

místostarostku, která se neúspěšně pokoušela probojovat mezi elitu obce již v roce 2010.

Sečtou li se, veškeré odměny, je možné rozpoznat, kam plynou veřejné prostředky z kapsy

daňových poplatníků. Navyšovaní výdajů se také objevilo v kapitole vzhled obcí, kde jsou

zahrnuty platy pracovníků, pohonné hmoty a další náklady. O  tom jak bude vedení obce veškeré

finanční prostředky využívat, by měli občané být informování prostřednictvím veřejných zasedání,

na webových stránkách obce i v obecním zpravodaji. Je nutné počítat i s možným nárůstem energií,

pitné vody a poskytováním služeb v oblasti odpadového hospodářství., což je však smutný, ale

neovlivnitelný krok.

   Podrobnější rozbor, porovnání s rokem 2014 a následné názorové vyjádření bude možné, až

po vyhotovení závěrečného účtu obce v druhé polovině měsíce ledna. Jaký bude výsledek,

dostanou  návštěvníci webových stránek SNK 2014 informaci tak za čtrnáct dní. Blíže o rozpočtu

obce na webových stránkách obce Mařenice.

    Nyní pár slov k průběhu veřejného zasedání, 30.12.2015. Tak jako doposud řídila jednání

starostka obce, již pravidelně v úvodu, mimo jiné jmenuje ověřovatele a zapisovatele. Stává se

zvykem, že jsou ověřovatelé zápisu jmenováni pouze z řad zastupitelů zvolených za NK s podporou

starostů pro Liberecký kraj. Zastupitelé zvolení za SNK 2014, nedostali za celý rok šanci.

Podobně je třeba se vyjádřit i k zvolení předsedů a členů výborů zastupitelstva i dalších komisí

(kulturní, bytová). Bývá zvykem v obcích i městech s demokratickým přístupem k opozici, kde

jsou opoziční zástupci voleni buď jako předsedové výborů, nebo za členy výborů či komisí.

V Mařenicích demokratický přístup umřel, již při ustavujícím zasedání. A to někteří zastupitelé

tvrdí, že hrát si v tak malé obci na koalici a opozici, obci nic dobrého nepřinese. Kam tedy

směřuje nadřazené, povýšené, arogantní jednání vedení obce, když není schopno, ani vyřešit

otázku, pro mnohé obce již samozřejmé, zveřejňování uzavřených smluv a veřejné vypisování

výběrových řízení i nabídek pro zajištění dodavatelů na realizaci, neinvestičních akcí a služeb.

  Při řízení jednání zastupitelstva mají zastupitelé možnost se v rozpravě k jednotlivým bodům

vyjadřovat, pokud však mají k vyslovení názoru klid, prostor a nejsou přerušovány, některými

neukázněnými členkami zastupitelstva, které bez udělení slova, vykřikují a přerušují

diskutujícího. Je to nešvar, který starostka obce není schopna zvládnout. Proč? Tyto a další

podobné výstřelky, jakožto odpovědi na otázky diskutujících, starostkou obce, které ve většině

případů nejsou z nepochopitelných důvodů uváděny v zápise ze zasedání, nebo jsou uváděny

nepřesně, mají možnost občané obce i návštěvníci webových stránek SNK 2014, si poslechnout na

hlasovém záznamu z jednání pod hlavičkou,,Záznam ze schůze“.

   Skončil první funkční rok zvolených zástupců občanů obce Mařenice, jaký byl a co přinese ten

další rok 2016, to není záležitostí pouze vedení obce a zastupitelů. Je na občanech, voličích, jakým

způsobem budou přistupovat k veřejné kontrole zvolených zástupců, zda plní své sliby a jak

hospodaří s veřejnými financemi. K tomu přejeme všem občanům obce a daňovým plátcům

hodně zdraví, pevné nervy a pohodu v roce 2016.  

                                                                       

                                                                      Kolektiv zastupitelů a příznivců SNK 2014 Mařenice.