Recenze a střet zájmů po mařenicku


Nebývá zvykem, že by při veřejném jednání zastupitelstva docházelo často k revokaci (zrušení) původního usnesení
a to z důvodů uvedených, předsedou kontrolního výboru pana Paula, jako se to stalo při zasedání ZO Mařenice konaného dne 28.12.2014.

O co vlastně šlo?
 Každý občan obce má právo se zúčastnit veřejného života v obci i na objektivní a dostatečné informace o tom, co
se v obci děje a jakým způsobem je nakládáno s  veřejnými finančními prostředky obce. Jednou z možností jak
informace získat, je účast při veřejném zasedání zastupitelstva nebo prostřednictvím jejich zveřejnění na
informativních tabulích (vitrínách) v jednotlivých částech obce i na internetových webových stránkách, kde by
vedení obce, mělo přesně a dostatečným způsobem tyto informace zveřejňovat. Právě tyto požadavky ze strany
občanů, vedlo představitele obce, oslovit některé výrobce či dodavatele na realizaci a umístění zasklených a
bezpečných vývěsních skříní v jednotlivých částech obce, kde by bylo možno o dění v obci, občany informovat.
Pro někoho běžný a zcela bezproblémový způsob řešení výběru dodavatele, kde by měla hrát hlavní roli, kvalita,
rychlost a cena dodání zakázky. Také tento postup, byl brán na zřetel i při výběru dodavatele na veřejném jednání
ZO dne 9.11.2014, kdy po diskusi k tomuto tématu, zastupitelé rozhodli, zadat za určitých podmínek  zakázku
dodavateli  s nabídkou č.3. Potud by se dalo říci, vše v pořádku. Přesto, asi myšlenky představitelů obce, hned po
hlasování, začal nahlodávat nějaký červ pochybnosti, zda byl tento výběr dle jejich představ. Neboť zadat
zakázku zastupiteli a ještě k tomu z opozičního seskupení, bylo podle nich, dost velkorysé.
Jak se dalo předpokládat, on ten červ skutečně splnil svůj účel a již při dalším veřejném zasedání, držel v ruce
předseda kontrolního výboru, jako vždy, někým, předem připravený papír, z kterého citoval návrh na revokaci
usnesení č.6/c z předešlého zasedání, kdy jako důvod zrušení usnesení, předčítal: ,, uvedený dodavatel není
výrobce ani prodejce zboží a tuto firmu nelze vyhledat na internetu a tím i nemožné získání potřebných recenzí,
toto je považováno, jako překupnictví a možný střet zájmů“.
 

Co k tomu dodat?
Jak je v úvodním odstavci uvedeno, zrušení usnesení z uváděných důvodů, je vůbec poprvé v novodobé historii
obce, kdy bylo zaznamenáno. V předcházejícím volebním období 2010 – 2014 existuje snad jediný záznam, kdy
zastupitelé revokovali předcházející usnesení a to pouze v případě zrušení, odsouhlaseného prodeje pozemku.
V našem případě, si asi lze těžko představit, jak předseda kontrolního výboru sedí u počítače a po celý měsíc
vyhledává potřebné informace, které následně na jednání kontrolního výboru předává svým členům. Jak lze si
domyslet, ono to bylo ve skutečnosti jinak. O cestě k tomuto kroku, by mohla s jistotou podat informaci, současná
starostka obce. Pokud by však kontrolní výbor dbal skutečně na dodržování zásad, zákonitosti v pohledu na střet
zájmů, musel by již dříve v minulosti upozornit na střety zájmů, ve spojení vedení obce a dodavatelské
organizace, na střety zájmů mezi příbuznými osobami i upřednostňování kamarádů a přátel, při zadávání zakázek.
Předseda kontrolního výboru, by tak nemohl přehlédnout, zneužívání pravomocí při úklid sněhu v zimním období i
u přednostních dodávek palivového dřeva od firmy hospodařící v obecních lesích a jak je i v tomto volebním
období pokračováno, provádění výběru dodavatele s konstatováním starostky, že dodavatel byl vybrán jen
proto, že se pro vedení obce osvědčil ( asi jako dříve při výměně oken a využitím firmy, při zabudování domovní
ČOV, která shodou okolností pracovala na obecní zakázce) a mnoho dalších prohřešků. Tyto skutečnosti, však asi
nebyly pro kontrolní výbor k řešení, při porušování zákona o střetu zájmů dosti důkazné, tak jako spojení
opozičního zastupitele a zadání veřejné zakázky, dodáním potřebných vitrín.
 Podobný pohled lze uvést i uvedením dalšího důvodu revokace ,, recenze a vyhledávání informací na internetu“.
Takové zdůvodnění je přirovnatelné, jako kdyby občan obce nebo zastupitel, vyhledával na internetu recenze o
tom, zda o paní Novotné jsou dosažitelné informace a předpoklady (recenze) k tomu, že za nemalé obecní peníze
má předpoklady k výkonu funkce, starostky. Totéž i v případě, pověření funkcí místostarostky či předsedkyně
finančního výboru. Kde získat potřebné recenze, když neexistují? Byla by to marná snaha, najít odpovídající
zkušenosti a doporučení, dle kterých by zastupitelé mohli bez obav, svěřit jen tak někomu, tyto zodpovědné
funkce do rukou, když nelze na internetu vyhledat požadované recenze.
Ve vyjádření údajného stanoviska kontrolního výboru, nelze přehlédnout i další z důvodů zrušení původního
usnesení: ,,bez  potřebné recenze, je toto považováno za překupnictví“.
V anglickém překladu dropshipping, dle dostupných informací (Wikipedie) je obchodní model, v kterém nabízí
maloobchodní prodejce zboží svého dodavatele či přímého výrobce.  Je to model pro podnikatele, kteří začínají a
nemají na začátku dostatečný kapitál na rozjetí vlastního byznysu. Prodejce u svého dodavatele/přímého výrobce,
nakupuje za velkoobchodní ceny a při každé transakci mu připadne rozdíl mezi maloobchodní a velkoobchodní
V Jungmannově slovníku česko – německém je uveden na slovo překupník výklad, jako ten co něco nakupuje a
prodává se ziskem. Příruční slovník jazyka českého 1935 – 1957, charakterizuje překupníka jako,,obchodníka
kupujícího zboží od výrobce a prodávajícího jinému obchodníku“. Podobný způsob zařazení ,lze najít v Slovníku
spisovného jazyka českého 1960- 1971. Před půl stoletím, slovo překupník znamenalo jen pouhé pracovní zařazení,
stejně jako pekař nebo mlynář. Ještě však v roce 2000 slovo překupník se dalo přiřadit ke slovům jako podvodník,
zloděj, nepoctivec, a bylo chápáno jako někdo, kdo provádí něco nekalého, nežádoucího, což je spojeno s trestnou
činností. Namísto, kdysi neutrálního překupníka se dostala dvě přejatá slova: distributor a dealer. Mezi těmito
slovy je určitý významový rozdíl, avšak nejsou plně zaměnitelná. V slovníkových definicích se také objevuje spojení
zprostředkovatelská činnost (sjednat, vyjednat, obstarat, opatřit, umožnit). Dalším uváděným slovem spojených
s podobnou činností je slovo prodejce. Slovníky označují toho, kdo něco prodává jako prodavač nebo prodávající.
V uvedených případech je vidět, že dnes je slovo překupník, hodnoceno poněkud jinak než uvádějí slovníky. Pokud
však předseda kontrolního výboru i ostatní zastupitelé v počtu 5 hlasů, kteří hlasovali pro schválení předloženého
textového návrhu, (zrušit usnesení č.6/c, prosklené vitríny) a tím i označení dodavatele, ve spojení
s překupnictvím, musí toto nařčení prokázat.
Pokud však souhlasně hlasující zastupitelé, k výkladu slov, překupník a prodejce nedávají rozdílný význam, tak
lze připomenout, že prodejcem byla v minulosti i současná starostka a dosud, předsedkyně finančního výboru.
Jinak lze se tomuto výrazu, v podání předsedy kontrolního výboru pousmát (pokud to vzešlo z jeho hlavy) a
udělat si vlastní názor o mařenickém střetu zájmů, překupnictví a získávání recenzí, hledáním na internetu.  

SNK 2014