Postřehy z veřejného zasedání ZO Mařenice konaného dne 30.11.2014

Jako občan obce i přímý účastník již běžného veřejného zasedání Zastupitelstva obce si dovolím uvést několik postřehů a názorů k průběhu tohoto jednání.

Zápis z jednání zastupitelstva obce zveřejněný na webových stránkách obce sice obsahuje písemný záznam, většiny projednávaných bodů i reakci k dané problematice, ale nezachycuje atmosféru, v které toto jednání probíhalo i některé podstatné názory zastupitelů. Proto v krátkosti se pokusím zveřejnit nejen svůj názor, ale i některé postřehy, které uvedeny nejsou.

Jednání zahájila nová starostka obce, které uvítala přítomné zastupitele i hosty z řad občanů obce. Po předloženém programu dala možnost se k jednotlivým navrženým bodům vyjádřit. Zastupitel obce pan Růžička za SNK 2014, navrhl doplnit program o body, které předložil včas a v souladu s jednacím řádem. Po informaci starostky, že požadované body přiřadila do bodu programu ,,různé“, nechala o tomto návrhu hlasovat a většinovým podílem hlasů byl tento návrh zamítnut. Nepomohlo, ani vysvětlení navrhovatele o významu jeho návrhu.

Podobným způsobem bylo reagováno při předkládání dalších návrhů, změn a postupováno tak i v dalším průběhu jednání, kdy zastupitelé z řad Nezávislých kandidátů podporovaných hnutím Starostů pro Liberecký kraj, zamítali i ostatní návrhy předkládané zastupitelem reprezentující Sdružení nezávislých kandidátů 2014. Pouze v bodu, kdy bylo projednáváno zadání výroby zasklené vitríny, se podařilo prolomit hegemonii zúčastněných z řad NK SLK a byl přijat návrh opozičního zastupitele.

V další části, kdy byly zastupitelům předkládány zprávy finančního a kontrolního výboru, stojí za uvedení, že přednášející předsedkyni finančního výboru, nedodalo vedení obce včas připravenou zprávu a tak zastupitelka Jitka Jankechová, měla s tímto v prvopočátku úsměvný problém.

Při projednávání návrhu rozpočtu obce, mimo jiné navrhl zastupitel za SNK 2014 pan Růžička, vyjmutí z rozpočtu obce částku 3 440 000 Kč, které jsou určeny: částka 40 000 Kč na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukce kulturního domu. K tomu lze dodat, že obec v průběhu předcházejících let, nechala postupně provést některé potřebné dosti nákladné opravy a nyní za uvedenou částku nechá dosud neznámému subjektu zpracovat projekt na další možné opravy, které by bylo možno provést i bez tohoto projektu.

Za další částku nechá obec ve výši 400 000 Kč, vypracovat studii proveditelnosti na realizaci vybudování nového lyžařského vleku a 3 mil. Kč hodlá investovat do jeho výstavby!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

K tomuto je nutné si položit otázku: jaké je to hospodaření obce, když jeho vedení není schopno se dnes již s bývalým provozovatel dohodnout o případnou změnu smluvních vztahů k výši nájmu a nechá dojít k tomu, že provozu schopné zařízení lyžařského vleku muselo být odstraněno a investice na jeho obnovení připraví daňové poplatníky a občany obce o uvedenou částku. Co na to veřejné mínění? Proč k této situaci muselo dojít?

Podobný přístup k hospodaření obce se dá postřehnout i v dalším projednávaném bodě, kdy zastupitelé rozhodli o konečném výsledku výběrového řízení na nájemce pro hospodaření v obecních lesích, kdy nepodpořili návrh pana Růžičky, na zrušení výsledků výběrového řízení, z důvodů předložení jeho názoru, že bylo vedeno diskriminačně. Jak vyplývá ze zápisu z jednání, vítězem se stala, jak bylo již předem mezi veřejností avizováno, firma dosavadního nájemce pana Krejčíka Lesoprakt, která předložila obci nabídkovou cenu, odpovídající nájemného za dobu 1.1.2015 – 31.12.2018 ve výši 3 364 212, 80 Kč bez DPH, což odpovídá ročního nájmu, který by měl obohatit obecní rozpočet o částku 841 053.20 Kč.

Čtenář tohoto článku tak jako návštěvník těchto webových stránek se může s návrhem smlouvy seznámit na webových stránkách obce Mařenice, pod hlavičkou výběrová řízení a porovnat původní uzavřenou smlouvu mezi obcí a nájemcem Lesoprakt, které měla platnost v období 2005 – 31.12.2014, kdy cena za pronájem činila částku jedné koruny za rok nájmu, celkem společnost Lesoprakt uhradila obci nájemné ve výši 10 Kč. Nelze se divit, že zastupitel za SNK 2014, ve svém písemném stanovisku k této problematice, vyzval dnes již bývalého starostu obce k podání rezignace na funkci zastupitele, kdy jako hlavní důvod uvedl špatné ekonomické rozhodnutí v péči o obecní lesy a podpisem stvrzené, špatné a pro obec nevýhodné smlouvy, což dokazují právě nové podmínky vzešlé z výběrového řízení.

V průběhu předkládání písemného stanovisko k tomuto tématu i na výzvu k odstoupení zastupitele Tlustého, byl při předčítání svého příspěvku, předkladatel neukázněnými zastupitelkami přerušován a došlo dokonce od předsedající jednání, k nevhodnému zvyšování hlasu, což možno brát jako neschopnost udržet své emoce a nezvládnutí zajištění hladkého a v souladu s jednacím řádem, průběhu veřejného za sedání ZO, za strany starostky obce.

Na předložené písemné stanovisko zastupitele za SNK 2014, zaměřené na situaci spojenou s hospodařením s obecními lesy, reagoval též v písemné podobě, zastupitel Tlustý, který k mimo jiné v bodě 3, sváděl výběr firmy Lesoprakt, na dnes již nežijícího pana Šimáčka. O tom jak to skutečně po pravdě před rokem 2003 bylo, ví snad jen zastupitel Tlustý. Přičítat si zásluhy samochválou a používat argumenty, které jsou při výkonu funkce starosty obce přirozené a být v této pozici, kdokoliv jiný, tak by v zájmu obce při zajišťování historického majetku, postupoval ještě obětavěji, aniž by neustále zdůrazňoval své zásluhy (citace : ,, na shánění historického majetku obce jsem strávil desítky hodin svého volného času“). Jistě odlišný přístup by určitě byl, při uzavírání nevyvážených smluvních vztahů, kdokoliv jiný by v zájmu obce a jeho občanů napravil špatné a pro obec nevýhodné smlouvy. Dle dosažitelných informací o uzavření nájmu za jednu korunu, je uváděno, že takové uzavření nájemní smlouvy může být z právního hlediska shledáno jako absolutně neplatné. K tomu je nutno dodat, že dle zákona o obcích, kde není volena rada obce je plně zodpovědný za uzavírání smluv z důvodů nenahraditelné pravomoci, starosta obce i když lze, dle § 105 zákona o obcích přenést tuto zodpovědnost na půdu zastupitelstva. Ale to má svá zákonná pravidla.

Pro obhajobu výhodnosti či nevýhodnosti původní smlouvy nemůže obstát ani tvrzení, že nájemce hradil každoročně obci náklady za odborného hospodáře, květinové dary, či nějakou tombolu a podobně. Stačí k porovnání uvést k tomu tyto údaje: Obec Mařenice podle dosažitelných informací (závěrečných zpráv o hospodaření obce), připravila rozpočet Libereckého kraje v letech 2005 – 2013, o částku 1 639 462 Kč. Uvedené finanční prostředky byly na základě žádosti obce o dotace poskytovány obci, pro účelové využití na umělou obnovu sadbou a první výchovu lesních porostů, do 40 let věku (prořezávky a předmýtní těžbu), obec tyto prostředky však rozpouštěla ve svém rozpočtu. K této částce je nutné, jak píše bývalý starosta připočíst ještě příspěvek na odborného lesního hospodáře, výše částky se v průběhu let však postupně zvyšovala a pouze v roce 2014 dosáhla částky 90 000Kč. Předcházející roky 2011,12,13 činila 85 000Kč a roky před tím (pokud je možné z dosažených informací získat) 80 000Kč. Vezmeme li průměrnou částku, tak ve sledovaném období bylo nájemcem obci převedeno cca 775 000 Kč na OLH. Součtem obdržených dotací a úhrada firmy Lesoprakt za OLH, dosáhly částky 2 414 462 Kč.

V odpovědi zastupitele Tlustého v bodech č.6, je poukazováno jak rozpoznat, výhodnost či nevýhodnost uzavřené smlouvy, na dobu kdy byla smlouva uzavírána, tak jako jeho citace o revoluční a hektické době. Taková ubohá výmluva nemůže být přece respektována, vždyť smluvní podmínky byly uzavřeny na deset let, a to byl dostatečný čas se k této problematice vrátit i z důvodů věčné kritiky z řad veřejnosti. Změnou podmínek v současné podobě by obci přibyla do rozpočtu, v průběhu let 2005 – 2013, částka docela vysoká částka. Při odečtení dotačních příspěvků z krajského rozpočtu a částky za OLH od f.Lesoprakt, by příjem do obecní pokladny činil 5 155 015 Kč. O tuto částku byla obec Mařenice v průběhu uvedených let poškozena špatným ekonomickým rozhodnutím a zvýhodněn výsledek hospodaření nájemné firmy Lesoprakt, což potvrzuje stanovisko uvedené v závěru zprávy přednesené zastupitelem za SNK 2014 panem Růžičkou.

Za povšimnutí ještě stojí připomenout, návrh pana Růžičky, řešit bezodkladně, problematiku kolem odvedených stavebních prací smluvní firmou Zempra s.r.o. při realizaci oprav místních komunikace ku čtyřdomí, kdy bylo při zasedání upozorněno na potřebné vyvolání požadavku na záruční opravu a spolu s tím i na podezření na zvýhodnění vítězné firmy v průběhu výběrového řízení, kde je možné dokladovat, že uvedená firma podala žádost o zaslání nabídky, již po termínu podání nabídek dle výzvy k zadání VZMR, který byl stanoven na 21.2.2011. V zápise protokolu o provedení kontroly z MMR, je uváděno datum žádosti o nabídku 16.3.2011. Uvedený časový rozdíl zvýhodnil vítěze výběrového řízení, jehož představitelé měli dostatek času si opatřit potřebné podklady pro vypracování výhodnější nabídky. Bylo by jistě zajímavé, jaké stanovisko k tomuto kroku by zaujal Úřad pro hospodářskou soutěž.

Poslední postřeh na zprávu člena SNK 2014, je odpověď zastupitele Tlustého, věnována znovu sebeuspokojení za ekonomická rozhodnutí a samochvála o podílu na současném stavu účtu obce. K dosaženým výsledkům je nutno dodat. Kdo alespoň trochu rozumí a vyzná se v pravidlech o hospodaření obce, musel by se pousmát a na tuto samochválu uvést. Pokud bude v uvedené funkci, kdokoliv jiný, tak výsledek by byl stejný, né- li lepší. Obec Mařenice pravidelně hospodaří s vyrovnanými příjmy a výdaji. Patří mezi obce, které nemají ve své správě, rozpočtové organizace (školu, školku), nefinancuje místní hasičský sbor, obecní policii, nepřispívá finančními prostředky na rozvoj tělovýchovy, sportu ani výrazně nespotřebovává finanční prostředky na kulturu a zájmovou činnost, kam jiné obce investují značné finanční prostředky. Podobně je to i při údržbě budování nových komunikací, chodníků, kanalizací, vodovodů, parků a veřejných ploch a budov v majetku obce. Ve svých rozpočtových výdajích zahrnuje i investiční, nebo neinvestiční akce, které se v daném roce vůbec neuskuteční, nebo se podaří sehnat za,, určitých okolností“dotační finanční prostředky na úhradu plánovaných akcí (tak jako v povodňovém roce 2010). Krátce řečeno, každoročně z uvedených důvodů, převyšují příjmy nad výdaji a tím dochází ke kladnému výsledku hospodaření. Je li to pouze zásluha zastupitele Tlustého tak si ,, zaslouží“ smeknout k pokloně klobouk.

Závěrem je ještě nutné se zmínit i k návrhu o vytvoření redakční rady pro vydávání obecního zpravodaje. Zamítnutí návrhu zastupitele za SNK 2014 na jeho vytvoření, nijak nevybočuje z nastoleného trendu, kdy každý návrh či nápad přednesený jiným zastupitelem, než z řad Nezávislých kandidátů, nemá šanci uspět. Hlasovací mašinérie pokračuje i v novém volebním období. Na předložený návrh reagovala starostka obce tím, že není důvod, něco měnit. Údajně je při vydávání zpravodaje vše v pořádku, dokonce použila k potvrzení svého stanoviska, rozhodnutí Odboru kultury ONV Česká Lípa ze dne 15.2.1977, jako oficiální povolení k vydávání tohoto tisku. Při tomto se však, asi zapomněla v letech před rokem 1989, kdy byly jiné zákony. Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. a jeho pozdější novelizace však v § 8, uvádí již jiné podmínky, které vydavatel musí splňovat při vydávání místního tisku. Pokud si najde nová starostka obce čas a vrátí se svými myšlenkami z období před rokem 1989 do reality současné doby, tak si časem určitě zaslouží i mít schopnost vést obec pouze s jedním místostarostou. V jednom však má pravdu, rozhodnutí o vytvoření redakční rady je pouze v kompetenci vydavatele. Tím může i nadále rozhodovat o tom co bude zveřejňováno a co zůstane před veřejností utajeno, tak jako doposud při nezveřejňování uzavřených smluv, což bylo jedním z bodů zásad lídrů kandidujících s podporou hnutí Starostové pro Liberecký kraj, mezi kterými figurovala i současná starostka.

K tomu je možné ještě dodat, že opakovaný vtip, přestává být vtipem. A tak znovu zdůrazňovaný požadavek ,,statutární “ místostarostky Hrochové( při jednání) na odhalení minulosti zastupitele pana Růžičky, je třeba obrátit v otázku. Kdo zná a jaká je minulost současné starostky, nebo nových členů finančního i kontrolního výboru, i samotné paní Hrochové?

V Mařenicích 12.12.2014 František Pirunčík