Otevřený dopis vydavateli čtvrtletníku ..Zpravodaj obce Mařenice“.

Dle Zákona č. 46/2000 Sb. Tiskový zákon odpovídá za obsah periodického tisku vydavatel.

§ 4a   Sdělení v periodickém tisku územního samosprávného celku

,,Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku“.

V prosincovém vydání zpravodaje obce Mařenice č.4/2017, bylo v úvodním slově starostky uvedeno mé jméno ve spojitosti s dalšími třemi občany obce, kde starostka obce informovala čtenáře lživým skutkovým tvrzením, které se dotýká mé cti a důstojnosti tím, že jsem s dalšími jmenovanými ji omezoval mylnými představami ve výkonu funkce starostky obce. Dle skutkového tvrzení starostky jsou uváděné příklady na denním pořádku a zabírají údajně starostce 90 % jejího času. Přesný opis slov uvedených ve zpravodaji :(Tyto jejich mylné představy jsou na denním pořádku a zaberou mi 90% mého času).

Těmito nepravdivými informacemi zneužívá starostka obce veřejný tisk ke své politické propagaci a k neobjektivnímu ovlivňování názorů občanů směrem k jmenovaným.

Občané obce Mařenice jsou však chytří a umí rozlišit lež od pravdy. Co může být pro ně překvapením je však lež vedoucího představitele obce, kterému dali svůj hlas, ve víře, že je bude objektivně a pravdivě informovat o dění v obci.

Z uvedených důvodů využívám občanských práv a žádám vydavatele zpravodaje obce Mařenice, aby byla provedena náprava a od starostky obce bylo požadováno vysvětlení lživého skutkového tvrzení. Neboť není pravda, že zastupitelé Doskočil, Růžička a občané obce Doskočilová a Pirunčík, denně, aby se nenudila, jí zásobují mylnými představami a zabírají ji 90 % jejího času.

K tomu je třeba dodat, že zastupitelé i občané obce mají dle svých práv, právo požadovat u volených představitelů obce, pravdivé informace o veškerém dění v obci, transparentnost v hospodaření s veřejnými finančními prostředky a demokratický přístup při řízení obce. V rámci svých občanských práv mohou občané obce vznášet své názory a připomínky k obecní problematice i přesto, že jejich názory a připomínky nemusí být vždy v souladu s názory starostky i některých zastupitelů. Stejně tak i zastupitelé nemají být kráceny ve svých právech, odebíráním slova, když hovoří věcně k danému tématu při veřejném zasedání ZO k projednávaným otázkám, což je v rámci demokratického řízení obce nepřijatelné a odsouzenihodné, ale v obci Mařenice je toto zcela běžná praxe.

Člověk je tvor chybující a ne vždy má dostatek informací, aby mohl svými argumenty dostatečně a zřetelně požadovat vysvětlení k některým otázkám v rámci zákonných povinností zastupitelů i vedení obce. Naproti tomu je vedení obce v pozici starostky, pokud souhlasila se svým zvolením do tak zodpovědné funkce, plnit si své povinnosti dané zákonem o obcích i ostatními zákony ČR. Má li ještě při své funkci k ruce dvě místostarostky, neměl by být problém, pokud má organizátorské schopnosti a potřebné IQ si své pracovní povinnosti uspořádat tak, aby nemusela lhát občanům obce a čtenářům, že má každodenně ke svému výkonu funkce pouze 10 % svého času. K tomu ji jistě váže i to, že funkce starosty obce není zaměstnání, ale služba ve prospěch všech občanů obce a to 24 hodin denně. Odměnou by jí mělo být nejen její vysoké finanční ohodnocení, které rok od roku stále narůstá ( odměny zastupitelů v roce 2014 cca 450 tis., 2015 cca 800 tis., 2016,2017 820 tis., 2018 1 008 000 Kč), ale i spokojenost občanů obce. Lhát se nevyplácí a občané musí sami posoudit, zda jejich starostka je tou správnou osobou v tak zodpovědné funkci.

Obecní úřad Mařenice jako vydavatel, hradí náklady spojené s vydáváním zpravodaje z veřejných prostředků, daní a poplatků všech občanů obce, proto by mělo být povinností tohoto orgánu zajistit, aby nebyla publikována taková sdělení, která jsou lživá a poškozující čest, jméno i dobrou pověst určitých fyzických osob. Pokud tyto lži, rozšiřuje starostka obce je to nezodpovědné a ukazuje to na nedobrý jev ve vedení obce Mařenice.

Z výše uvedených důvodů, žádám na vydavateli uveřejnění této odpovědi v nejbližším vydání ,,Zpravodaj obce Mařenice“ .

František Pirunčík občan obce Mařenice