Neznalost zákona neomlouvá….

O kuriozní situaci, která se udála před a v průběhu veřejného zasedání ZO svolaného na 26.února tohoto roku se občan obce nedočte ani nedozví, od představitelů obce, neboť by museli přiznat své nedostatky a chyby, které vedly až k přesunutí termínu tohoto jednání a lžím, manipulaci se zápisem i usnesením z průběhu této veřejné schůze.

Starostka obce, která se svými letitými zkušenostmi z výkonu dřívější funkce místostarostky obce i zapisovatelky několik volebních období, by měla mít již takové znalosti zákona o obcích, všech vyhlášek i dokumentů potřebných při řízení obce s 320 obyvateli, že by jí nemělo nic překvapit a vyvést z míry. Stejně tak i její dlouholetý kolega ve funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva obce Paul, by měl znát víc než jen přečíst předem připravenou zprávu o průběhu schůze svého výboru, za který je plně zodpovědný.

Stejnou zodpovědnost má i starostka, za svolání v souladu se zákonem o obcích i za zveřejnění svolání veřejného zasedání na úřední desce umístěné na budově OU, ale i za formou elektronického zveřejnění na webových stránkách obce, aby se tato informace dostala ke všem občanům obce. Zákon ukládá zodpovědným pracovníkům obce tuto informaci zveřejnit alespoň sedm dní před datem konání veřejného zasedání.

Co však říká zákon, není vždy směrodatné pro vedení obce a tak až teprve po upozornění, že dokument o svolání není zveřejněn v souladu se zákonem, reagovala starostka obce tím, že zvolila jiný termín a teprve splnila to, co při jejich zkušenostech mělo být samozřejmostí.

Logicky uvažující člověk si řekne, chyba se může vloudit, nikdo není neomylný, ale pokud se stane něco co je nepochopitelné a v tak zodpovědné funkci by znalost zákona měla být na prvním místě, již omluvit nelze.

 

Veřejné zasedání z důvodů pochybení bylo ze čtvrtka přeloženo na pondělí 26.2.2018 a určitě to prospělo některým občanům, což bylo znát i na jejich účast. Průběh jednání byl zajímavý tím, že z celkového počtu 9 zastupitelů bylo přítomno pouze 5, což sice umožňovalo hlasovat pro přijetí návrhů usnesení, ale pro návrh musela hlasovat většina z celkového počtu zvolených zastupitelů. Toto základní ustanovení uvedené v zákoně o obcích nevyvedlo z míry jak předsedu kontrolního výboru tak ani starostku obce, která předkládala návrhy usnesení k jednotlivým projednávaným bodům. Nízký počet zastupitelů byl příčinou, že ve třech případech hlasovali pro návrh pouze tři zastupitelé, což je v rozporu z uvedeným zákonem. Na upozornění jednoho z přítomných hostů z řad SNK2014, k nízkému počtu přítomných zastupitelů potřebných k odsouhlasení , reagovala starostka obce způsobem ji vlastním, že pravda je na její straně, že k žádnému porušení zákona nedošlo. A tak pokračoval průběh jednání, kdy při diskusi k prodeji pozemku z majetku obce zastupiteli Šmídkovi, došlo k výměně názorů mezi místostarostkou Hrochovou a Šmídkem k odsouhlasení prodeje s podmínkou věcného břemene, neboť pozemek o který dotyčný zastupitel žádá je vlastně cesta podél potoka. V průběhu této diskuse opustil jednací místnost zastupitel Tlustý se slovy, že se pokud dojde k hlasování tak se zdržuje. I přesto, že se již nevrátil, jednání pokračovalo dál jako by se nechumelilo s počtem čtyř přítomných zastupitelů. Po následné diskusi kolem prodeje uvedeného pozemku starostka nechala hlasovat k připravenému návrhu usnesení. Světe div se, v zapsaném usnesení bylo uvedeno, že v poměru 3 pro, 2 se zdrželi hlasování, bylo toto usnesení dle starostky schváleno. Nutno dodat, že zastupitel Tlustý již nebyl přítomen, přesto jeho hlas byl zaznamenán. Po krátké diskusi, bylo následně starostkou jednání ZO ukončeno.

Týden po skončeném jednání, se na webových stránkách obce objevilo usnesení ve kterém byly uvedeny tři body, které byly již od prvního pohledu v rozporu se zákonem. Nikoho ze zodpovědných to však nezaskočilo a tak muselo přijít upozornění od SNK 2014, po kterém jako mávnutím kouzelným proutkem se text usnesení změnil a tři body usnesení odporující zákonných ustanovení byly smazány. Po omluvném elektronickou poštou poslaném vysvětlení, místostarostou Hrochovou, že došlo ze strany vedení obce k omylu, na který prý upozornil údajně zastupitel Paul, bylo dál pokračováno jako by se nic nestalo. Podobně bylo asi manipulováno již s napsaným zápisem, který korespondoval se zveřejněným nezákonným usnesením a tak se vše vedením obce dalo do stavu, v kterém měly být dokumenty obce již před zveřejněním. Omluva v podobě lživého vysvětlení, že pochybení objevil již dříve Paul, nelze brát jako dostačující, neboť kdyby předseda KV ,,zkušený a znalý zákona o obcích“ reagoval již v průběhu jednání, tak by k tak směšným manipulacím nemuselo dojít.

Lež má krátké nohy.

A tak občané obce budou informování již s upraveným zápisem a příslušným usnesením, co bylo při veřejném zasedání projednáváno a v usnesení schváleno. Ve skutečnosti to však bylo úplně jinak. O neschopnosti vedení obce, nedostatečných znalostí předsedy kontrolního výboru, který nereagoval v průběhu jednání na chyby způsobené starostkou a místostarostkou obce před i v průběhu veřejného zasedání, by se nikdy občané nedozvěděli, nebýt SNK 2014. Vše, jako chyby, nedostatky a úkony v rozporu s některými ustanoveními zákonů ČR by byly zametly pod koberec, kdyby neexistoval důkaz v podobě hlasového záznamu z průběhu veřejného. Tento způsob záznamu z jednání zahájen SNK2014, je zárukou doložení lží a manipulací v zápisech z jednání.

Do konce volebního období nynějšího zastupitelstva a vedení obce obce Mařenice zbývá cca sedm měsíců. Občané obce by měli zvážit, zda současná starostka, místostarostky i předseda kontrolního výboru po nynějších zkušenostech s jejich prací, kdy uvedené chyby nejsou ojedinělé, jsou natolik zodpovědní, pravdivě informují občany obce o všem co se v obci děje, transparentně nakládají se svěřenými finančními prostředky a demokraticky přistupují se začleněním zastupitelů s odlišným názorem do orgánů obce, jsou ti pravý, kteří by měli získat jejich důvěru a hlas při volbách do dalšího volebního období pro roky 2018 – 2022.

SNK2014