Nepochopitelný přístup starostky k zlepšení informovanosti občanů obce Mařenice.

Úvodem k lepšímu pochopení následujícího textu navazujícího k názvu článku, je potřebné se vrátit do předvolebního období v říjnu loňského roku. Utvořené volební seskupení s názvem Nezávislí kandidáti, představilo svým voličům sestavenou kandidátku, kdy v čela skupiny devíti členů stála nynější starostka obce Novotná a v závěsu za ní další dvě zastupitelky. Všichni tři i jako další kandidát, č.7, nynější místostarosta Tlustý, byli navrženi politickým hnutím Starostové pro Liberecký kraj.

Pokud lze vzít v úvahu, že navržení kandidáti se v té době ztotožňovali s volebním programem SLK, tak je nutné si připomenout hlavní zásady, které byly jistě určující pro každého navrženého člena. Tyto zásady byly také předkládány všem voličům se sliby, dodržováním všech jejich bodů v průběhu nastávajícího volebního období, pokud budou jmenovaní kandidáti zvoleni do obecních zastupitelstev. Mezi hlavní zásady, bylo doporučeno všem kandidující, prosazovat ve svých funkcích: zveřejňování smluv a podporu registru smluv, veškeré materiály do zastupitelstva, umísťovat na webu obce, majetková přiznání zastupitelů na webu, maximální informovanost občanů, zápisy z jednání zastupitelstva zveřejňovat na webu obce či města, transparentní účetnictví, otevřená výběrová řízení a odpovědné hospodaření. Jak jsou tyto zásady po půl roce vedení obce, zapracovávány do řízení obce Mařenice a prosazovány lídrem hnutím SLK, starostkou obce Novotnou při jednání zastupitelstva o tom vypovídají v krátkosti i následující odstavce tohoto článku.

Další řádné veřejné zasedání Zastupitelstva obce Mařenice bylo starostkou obce svoláno na 22.3.2015. Program jednání měl poměrně větší počet bodů a tak jako pokaždé předem připravený scénář, v kterém již od počátku bylo dáváno na vědomí, že jiný názor, než starostky obce i dalších členů NK, nebude mít šanci uspět. Mezi hlavních body jednání, patřilo projednávání materiálů o kontrole hospodaření obce, závěrečný účet obce oba za r.2014, jednací řád obce a další poměrně zajímavé dokumenty. Ke každému bodu programu dostávali zastupitelé šanci se v rozpravě vyjádřit tak jako i přítomní občané.

K předloženému návrhu, závěrečný účet obce, byl vznesen dotaz k výdajovému paragrafu týkající se zastupitelstva obce. Již za prvé dva a půl měsíce od voleb, byly zaúčtovány výdaje na odměny navýšeného počtu zastupitelů, rozšíření počtu místostarostů i zákonné odstupné pro odcházejícího bývalého starostu Tlustého ve výši 117 510 Kč. Na dotaz k tomuto bodu odpovídala účetní obce, kdy v její odpovědi nebylo zcela zřetelně vysvětleno, o jaké odstupné se jedná a v jaké výši částky bylo uděleno (asi z nějakých obav o zveřejnění). Z dosažitelných dokumentů se dalo však dohledat potřebnou položku i  uvedenou částku. Je potřebné dodat, že s určitostí bylo s tímto odstupným, dle zákona o obcích, již počítáno při sestavování vedení obce vítězem voleb NK, v říjnu loňského roku. Celkově se dalo posoudit, že v uvedené výdajové části odměny zastupitelů, byl zaregistrován podstatný nárůst výdajů oproti stejnému období loňského roku. A tak je nutné počítat s tím, že tyto výdaje budou dál neúměrně narůstat! Každá obec si nemůže dovolit dva místostarosty.

Další zajímavý názorový střet bylo i předložení nového Jednacího řádu zastupitelstva, kde v čl.4. bodu 3. je ustanovení, že písemné návrhy pro jednání zastupitelstva musí navrhovatel předložit nejpozději 20 dnů před zasedáním. K tomu je možno dodat, že starosta obce dle předcházejícího článku 3, bodu 3, svolává jednání zastupitelstva dle potřeby a nejpozději 7 dní před zasedáním. Odlišný názor opozičního zastupitele, který uvedl, že pokud nejsou předem známy ani termínové plány, je dvaceti denní lhůta, absolutně nesmysl. S nově upraveném a schváleném jednacím plánem, by se měla dle čl.6, bodu 12, řídit i starostka obce při řízení průběhu rozpravy či diskuse. Pak by se nemohlo stávat, že hovořící zastupitel či občan, kterému bylo uděleno slovo, je v průběhu předkládání svých názorů či připomínek přerušován a překřikován některými zastupitelkami i občany z řad účastníků. Toto nevhodné chování, ukazuje úroveň inteligence a slušnost zastupitelů i některých návštěvníků jednání a neschopnost předsedajícího, udržet pořádek, dle jednacího řádu.

V dalších bodech programu byly starostkou obce předloženy návrhy na utvoření nových komisí, kdy kulturní komise byla svěřena zastupitelce Šolínové a bytová komise zastupiteli Šmídkovi, zajímavé je, že ani v jednom návrhu nebyla dána šance, návrhům na vedení či doplnění členů komisí z řad zastupitelů SNK2014. Je pravda ta, že dosud oba jmenovaní zastupitelé z řad NK, nebyli pověřeni žádnou funkcí, což se konečně podařilo napravit. K diskusi k tomuto bodu, která následovala po předložení návrhu, je nutné opravit u nově zvolené předsedkyně kulturní komise tvrzení, že veškeré kulturní akce organizuje bez nároků na odměny, což dle zápisu z jednání ZO ze dne 18.11.2012 je lživé tvrzení. Další zajímavá bude jistě náplň práce bytové komise, když obec disponuje cca s osmi obsazenými byty.

Podobným způsobem by bylo možné rozebírat některé další body, kde nebyla názorová shoda. Blížeji je možné se s průběhem jednání ZO seznámit na webových stránkách SNK2014 v hlasovém záznamu, porovnat se zápisem z jednání a utvořit si svůj vlastní názor.

Co uvést v závěru? V prvé řadě je nutné vysvětlení názvu článku a navázat na úvodní odstavec. Dobrý úmysl politického hnutí SLK postavit do čela kandidátek spolehlivé lidi, které v prvé řadě budou myslet na občany obce a tím i prosazovat a realizovat po zvolení, mimo své vlastní programy vycházejících z místních potřeb i zásady, doporučené SLK, se v Mařenicích nesetkal s úspěchem.

V Mařenicích, nové vedení obce nedbá nějakých navržených zásad, pod které se podepsalo svou kandidaturou s podporou Starostů pro Liberecký kraj a vydalo se opačnou cestou, než jsou nějaké výše uvedené zásady. Tím však musí vzít na vědomí, že je to cesta do pekel a neschopnost, otevřít občanům další možnou cestu k získávání pravdivých informací o transparentnosti při řízení obce. Představitelé obce přece nemají před občany co tajit, pokud mají všichni zúčastnění čisté úmysly. V Mařenicích s volbou nové starostky, zavál do obce duch minulosti a spolu  sním i notná dávka ješitnosti, nadřazenosti a arogance.

16.4.2015 SNK2014