Lži, pomluvy, nepřesné a zavádějící informace za peníze daňových poplatníků.

Božena Němcová
,,Moudré ucho neposlouchá, co hloupá huba povídá“.

V druhém čísle letošního čtvrtletníku,, Zpravodaj obce Mařenice 2/2018“, otiskl vydavatel na stránce č.15 článek pod názvem ,, Odpověď občana Tlustého na poslední vydání SNK2014“. Zveřejněný článek, který podle názvu měl pravděpodobně prezentovat názor,,občana“ Tlustého, mimo jiné i bývalého starosty, nyní však již pouze zastupitele a předsedy finančního výboru zastupitelstva se v textu zabývá kritikou a vlastním názorem autora na některé články uvedené v občasníku SNK 2014. Časopis, který je financován z příspěvků příznivců SNK 2014 a vlastních prostředků vydavatele, seznamuje čtenáře s problematikou kolem řízení obce, informuje občany obce o tom, co nemají možnost se od vedení obce dozvědět, jako je využívání veřejných finančních prostředků, hospodaření obce a další informace.

Občan Tlustý jako autor článku místo toho, aby kritickými a pravdivými argumenty sdělil čtenářům obecního tisku svůj pohled na to, co ve svých článcích uvádí časopis SNK2014, případně vysvětlil občanům obce některé dosud neobjasněné otázky z doby svého působení ve funkci starosty obce, například, jak to skutečně bylo s výběrovým řízením na dodavatele stavebních akcí k odstranění povodňových škod v roce 2010, jak byla využita nebo snad zneužita technická zpráva, která v textu vypovídá o poničení jiné opěrné zdi (v údolní části obce) než povodni nezničená opěrná zeď na Kalvárii. Stejná zpráva byla použita jako doklad pro získání dotací na opravu opěrné zdi pod kapličkou, která však ve skutečnosti byla poničena roky devastaci a nezájmem tehdejších obecních představitelů. Dále by měl občanům obce vysvětlit, jakým zázrakem se mu podařilo získat potvrzení od skládkové firmy na uložení a odvezení - neodvezení cca 563 tun odpadu, údajně nahromaděného při rekonstrukci opěrné zdi na kopci Kalvárie, když záznamy uvedené ve stavebním deníku vypovídají o úplně jiných hodnotách. Případně, co přinesla občanům obce draze zaplacená studie proveditelnosti na sjezdové lyžování v Horní Světlé. Bohužel tomuto tématu se autor článku vyhýbá a tak raději ubožácky obrací pozornost čtenářů k různým nepřesným a zavádějícím informacím, k pomluvám a lživým obviňováním svých oponentů, občanů obce s jiným názorem než má on a jeho příznivci. Je smutné, když člověk, který využíval jako starosta důvěry občanů, se nyní uchyluje k těmto praktikám. Kdo ví, zda roky v tak zodpovědné funkci byly vždy občanům obce poskytovány skutečně jen pravdivé informace?

Autor článku bývalý starosta obce, nyní zastupitel a předseda finančního výboru zastupitelstva obce Mařenice,,občan“ Tlustý, v textu svého zveřejněného článku zaměřil pozornost čtenářů i k mé osobě. Využil k tomu lživé, pomlouvačné, nepřesné a zavádějící informace, získané pravděpodobně od mentálně retardovaného a psychicky narušeného občana. Tyto pak dál s hrdostí šíří ve svém autorském projektu. Článek má jediný cíl, neověřenými a lživými informacemi zmást a oklamat veřejnost a tím poškodit a zdiskreditovat občana obce. Což se mu skoro podařilo. Je samozřejmostí, že tyto pomluvy a lži nelze nechat bez reakce. Při té příležitosti zodpovím některé otázky, ke kterým jsem byl vlastně Tlustým vyzván.

Napíše li někdo o někom, že je udavač a nedoloží své tvrzení o konkrétní případ se stanoviskem příslušných orgánů, které Tlustý vyjmenovává, kdy, koho a v jaké záležitosti dotyčný udával, pak je to pomluva asi jako i to, když někdo nazve Tlustého, podvodníkem a lhářem a nedoloží toto nařčení důkazy. V tomto přirovnání je však rozdíl, což v následných větách doplním.

Je nebo není podvod na čtenářích, když autor jakéhokoliv článku uvádí lživé informace o konkrétní osobě z cílem poškození jména i pověsti? Můj názor je, že ano.

Tlustým zmíněná dopravní nehoda (havárie) při jízdě autem, pod vlivem (čeho?) a ještě s dcerou na klíně (s kterou?) by byl trestuhodný přestupek, ne li trestný čin, pokud by to byla pravda. Kdyby se toto skutečně stalo tak jak popisuje Tlustý, pak by o tom musela vědět i některá ze tří dcer a konec konců i já. Reakce dcer po přečtení Tlustého článku byla provázena smíchem a dotazem, který idiot to napsal? Takže pomluva, lež a klamání důvěřivých čtenářů.

Pokračuje výjev Tlustého: … jak se zapaluje škola při námětových cvičení hasičů…..? To nevím. Žádnou školu nikdo, nikdy nezapálil, to by z něj byl žhář a dopustil by se trestného činu. Znovu lze doložit fakty. Další lež a pomluva z pera Tlustého.

Pokud Tlustý má jiné informace, či důkazy o tom, že to co uvádí, se skutečně stalo, měl by jako zkušený starosta obce a nyní již jen předseda finančního výboru a zastupitel vědět, že má li někdo důkazy, které by vedly k objasnění trestného činu, je jeho povinností tyto své získané důkazy předat příslušným orgánům. Neučiní li tak, pak může být jeho počínání bráno jako spolupráce a krytí pachatele. Pokud však tak neučiní, přiznává tím šíření pomluv a lží. Snad nemá smysl ani nějak reagovat na pokračující ubohosti Tlustého, ale pro zajímavost vysvětlím i další otázky, na které mám dle jeho výzvy odpovědět.

Určitě Tlustý jako dlouholetý starosta obce, který se již od roku 1990 aktivně zapojoval a později se dopracoval i do čela obce, postupně získával zkušenosti i v kolektivu bývalých funkcionářů kdysi vedoucí politické strany jako to bylo v  letech 1994 až 1998. Ze získaných zkušeností ví, že nikdo nemůže sám od sebe prodávat, jak on píše, obecní pozemky developerům. Nevím, jak to fungovalo za jeho dlouholeté vlády v obci, ale všude jinde rozhoduje o prodeji pozemků, po předchozím zveřejněném záměru, zastupitelstvo obce a to ještě na doporučení dalších orgánů obce. Smlouvu o prodeji schválenou zastupitelstvem, podepisují pověření představitelé obce, obvykle starosta a místostarosta. Takže tato nesmyslná poznámka je zavádějící a směšná informace autora.

Co chtěl Tlustý dokázat výzvou, abych sdělil či napsal nějakou veselou příhodu z dovolené v Řecku, nevím. Zrovna tak nevím co Tlustý myslí, pokud se mu to někdy podaří, slovy o teplácích a tesilových kalhotách ve Světlé. Je zatím závist, nebo hloupost či výše inteligence autora. Každý člověk má právo, pokud mu to zdraví a finanční prostředky umožňují v době své dovolené konat to, co uzná za vhodné a nemusí zrovna Tlustému vyprávět své prožitky. Někdo jezdí s rodinou do Řecka, kde je skutečně na mnohých ostrovech stále co obdivovat, druhý a o tom již Tlustý psal v některém ze svých zpravodajů, nejezdil nikam. Je to však jeho problém a značí to o neschopnosti autora článku i jeho spolupracovníků uspořádat své pracovní aktivity tak, aby nemusel po letech poplakávat, že byl pracovně tak zatížen, že nemohl rodinu vyvést na dovolenou, třeba i do Řecka.

Dál nemá cenu na jeho přihlouplá slova reagovat. Jen poslední zastavení. Nařčení,, rozděluje obec“. Ten kdo to píše, by se měl do zrcadla, o kterém ve svém článku píše, raději podívat sám, zda tu křivou hubu nemá náhodou on.

Každý člověk má právo na názor, který se nemusí vždy shodovat s názorem vedení obce nebo příznivců vedeni. A když odlišný názor sdílí nějaká skupina lidí, která je Tlustým nazývána v závěru jeho článku, opisuji:,,nýmandi z dovozu“ je to určité varování pro všechny co se v obci Mařenice nenarodili a do obce se odněkud přistěhovali s názorem, který se nemusí vždy zamlouvat současnému vedení. Odlišný názor směrem k řízení obce vede zodpovědné činitele až k nepříčetnosti, což ukazuje i autorský článek Tlustého.

Nově Tlustým označení občané,,nýmandi z dovozu“ by se měli připravit na to, pokud se budou chtít kriticky vyjadřovat k tomu, jak jsou občané informováni, kam tečou veřejné finance, zda vedení obce měří každému stejným metrem a podobně, že za jimi veřejné sdělování svého názoru, může přijít odezva tím, že se najde někdo, kdo jím nebo členům jejich rodin bude ohrožovat život či zdraví (třeba vhozenou cihlou do místnosti, která spadne vedle lůžka, kde spí malé dítě). Že jim příznivci vedení obce v alkoholickém opojení a v pozdních nočních hodinách budou vyhrožovat násilím, urážet a močit na vstupní dveře domu. Že na sociální síti, bude některými občany obce vyhrožováno občanům s jiným názorem, zastřelením a v jiném případě oběšením. Že příznivci vedení obce budou vyzývat opoziční představitele, aby se  vystěhovali z obce a dokonce starostka obce jak sama uvádí, bude mít právo, zlobivému občanu zrušit trvalý pobyt. Tak pozor občane. Toto vše je varování! A také odpověď na to, kdo a jak rozděluje obec. Takové, ale i jiné jsou zkušenosti mé a mé rodiny z několikaletého pobytu v obci Mařenice a k tomu lži, pomluvy, nepřesné a zavádějící informace.

Co napsat závěrem k článku bývalého dlouholetého starosty obce, nyní již pouze předsedy finančního výboru a člena zastupitelstva obce,,občana“ Tlustého?


 

Snad rčení:,,Jen hlupák, hlupákovi uvěří “.

 

František Pirunčík MařenicePIR Němcová-Božena web.doc (95744)PIR Němcová-Božena web.doc (93,5 kB)