Dejme pravdě šanci – tolik již bylo řečeno, přesto nemůžeme zůstat mlčet.

,,Chtít najít pravdu je zásluha, i když cestou bloudíme“. Ve svém úvodu jsem si dovolil použít citát, který vyřkl významný německý vědec Georg Christoph Lichtenberg, žijící v letech 1742 – 1799, který byl znám i jako satirik a objevitel. Jako satirik používal mezi svými současníky kousavé vtipy, které ho přivedly k mnoha diskusím. Ono najít pravdu a prokázat lež, nebo podvodné jednání má v každé době svůj smysl, i když cesta k pravdě je mnohdy dlouhá. Podobnými citáty pronesenými významnými osobnostmi se to v poslední době v různých časopisech, ale i v obcemi vydávaných zpravodajích jen hemží. Podobné to bylo i v předvolebním čase r.2014, kdy kandidátské seskupení Nezávislých kandidátů podporované SLK v obci Mařenice, použili výroky významného československého státníka o zlu, jako heslo pro oslovení voličů, jehož význam byl neočekávanými událostmi pro všechny kandidující z řad Nezávislých, leda tak ostudou.

Volby skončily a karty rozdány. Vítězové stačili veřejně rozdat mezi sebou dobře placené funkce a říci, co bylo, bylo, zapomeňte a mlčte. Vyhráli jsme a bude na nás, zda vám dáme k něčemu přičichnout. Kostlivce ze skříně, nedovolíme odstranit. Váš názor, ať je jakkoliv prospěšný přehlasujeme. Má li občan zapomenout, i přesto, že mnoho otázek z předcházejícího volebního období 2010 – 2014, zůstává stále nezodpovězeno, asi těžko, proto název mého článku. Je pravda, že mnohé již bylo řečeno při jednání zastupitelstva i napsáno ve Zpravodaji obce Mařenice. Stačí jen otevřít webové stránky obce a tam pokud nebudou některé historické zápisy z jednání ZO, nebo články z obecního zpravodaje, archivovány nebo staženy, lze dohledat, o čem bylo jednáno a následně jak se zastupitelé k projednávaným otázkám vyjadřovali. Využívám nyní tuto možnost a v několika dalších větách se budu snažit mnohé objasnit a zveřejnit o čem se nikdy moc nepsalo, ani při jednání ZO nehovořilo, nebo bylo brzo zapomenuto.

Psal se rok 2010. Obec Mařenice, ale i mnoho dalších obcí v Ústeckém i Libereckém kraji postihují v krátké době po sobě dvě živelné katastrofy, z kterých se mnohé obce vzpamatovávají ještě po čtyřech letech. Mnohé bylo řečeno o větrné smršti, která se přehnala napříč katastrálním územím obce i psáno o tom, co způsobila a jak vypadaly lesy po několika minutách.

Taktéž nelze zapomenout, jakým způsobem řádily přívalové deště v srpnu tohoto roku, kdy potoky, říčky i řeky nestačily během několika hodin zvládnout delší dobu trvající déšť a voda vystoupila z koryt a začala nemilosrdně zaplavovat území podél vodních toků, poškozovat a ničit majetek státu, kraje, obcí a hlavně občanům bydlící v záplavové vlně. O povodni v Mařenicích se dá na mnohých webových stránkách dočíst a prohlédnout mnohdy katastrofální situace.

Povodňová vlna zasáhla přiléhající nemovitosti podél potoka Svitávka ve své největší síle dne 7.8.2010. Marně jsem hledal nějakou ucelenou zprávu protipovodňové komise obce Mařenice o situaci ve dech 7. a 8.8.2010 a našel pouze článek napsaný starostou obce zveřejněný ve Zpravodaji obce Mařenice č.3/2010, kde je popisováno jak dokázala povodeň občanům obce znepříjemnit život. Vše ostatní i o způsobených škodách, jsem zjišťoval na Povodňovém portálu obce a Libereckého kraje, Odboru regionálního rozvoje, kde jsou vyčísleny škody a ze Zprávy o povodni v Libereckém a Ústeckém kraji.

Zastupitelstvu byla dne 29.8.2010 na veřejném zasedání podána informace starostou obce o průběhu povodně, o pomoci občanům obce při odstraňování škod a vyčíslené škody o celkových škodách ve výši 2 500 000 Kč, ke dni 29.8.2010, bez udání zda se jedná pouze o škody na obecním majetku. Na webových stránkách Libereckého kraje jsou vyčísleny škody v obci Mařenice na obecním majetku v částce 1 500 000 Kč. Na Povodňovém portálu obce Mařenice ani slovo, dosud nebyla závěrečná zpráva Povodňové komise obce o průběhu povodně nikde zveřejněna, ani předložena zastupitelstvu.

V následných veřejných jednání ZO, byla zastupitelům předložena informace k situaci při odstraňování škod po povodni v 7. a 8.8.2010, dne 26.9.2010, kdy na návrh starosty obce odsouhlasili zastupitelé uzavřít smlouvu o technické pomoci s firmou ing. Vlastimila Housky z Krupky u Teplic, při odstraňování škod po povodni a zajištění dotačních prostředků od MMR. K tomu lze dodat, že proti uvedenému ing.Hoskouvi, bylo dle Děčínského deníku z 5.5.2011(https://decinsky.denik.cz/zpravy-region/aktulizovano- starostove měli…..) vzneseno podezření, že jeho firma ISA Teplice, která nabízí zpracování projektů a zajištění dotací obcím postižených povodněmi, byla zapletena do podvodných machinací k získání dotací. Sám ing. Houska měl dle informací z tisku obcházet obce a nabízet starostům pomoc při zajištění dotací na opravy nemovitostí v majetku obce i přesto, že stavby či komunikace nebyly v povodňových dnech r.2010 poškozeny. Podobný článek lze najít i na webových stránkách www.novinky.cz.

Jak to bylo v obci Mařenice? Nebývalo zvykem, předkládat zastupitelům texty návrhů jakékoliv smlouvy uzavírané mezi obcí a jednotlivým dodavatelem, aby měli možnost se k návrhu smlouvy vyjádřit. Já osobě jsem tuto možnost dostal pouze v případě jedné smlouvy a to jsem si o kopii smlouvy musel požádat. Protože existuje celý koš otázek a pochybností, bude určitě stát za to je rozluštit a dojít k pravdě.

Jednou z možnosti je na stánkách SNK 2014, postupně informovat návštěvníky i širokou veřejnost o všem co by mohlo mít nádech lži a podezření při řešení obecní problematiky.

Prvá část: Opěrná zeď Kalvárie, Mařenice.

Vážení návštěvníci webových stránek SNK 2014, v příloze zveřejňuji jako námět k občanské diskusi, několik dokumentů, které mají souvislost s jednou z několika stavebních akcí v uplynulém volebním období 2010 – 2014, kterou jsem měl možnost sledovat. Průběh stavebních prací, provedených údajně, dle přiloženého položkového rozpočtu, vyvolaly podezření a daly podnět k  názorovému střetu, zda provedené stavební práce a finanční částka uhrazená z veřejných prostředků, odpovídá skutečnosti. V tomto případě se jedná o akci ,Oprava opěrné zdi po povodni 8/2010, Mařenice".

Předkládám několik snímků, které jsem pořídil v průběhu stavby opěrné zdi. Na vlastní oči jsem měl možnost sledovat průběh stavby a zcela otevřeně prohlašuji, že množství materiálu, který byl údajně odvezen na skládku f.Juros s.r.o, a písemně potvrzeno touto firmou, že uváděné množství bylo na skládku převzato, nebylo z odborného hlediska potřebné, ani v době stavby z technického hlediska možné. Totéž, lze napsat i o provedené izolaci, což dokazují přiložené snímky. O provedení armovacích prací a odvodnění lze uvést, že existuje dostatek průkazných důkazů o jiném požití materiálů, než bylo fakturováno a nekvalitně odvedené práci. I v ostatních částech položkového rozpočtu jsou uvedeny stavební činnosti, které ve skutečnosti nebyly provedeny. Pověřená kontrolní skupina MMR, ve svém protokolu o provedené kontrole uvádí v několika bodech, že ze strany technického dozoru investora nebyly dostatečně vysvětleny zjištěné nedostatky v absenci:

 1. Vyjádření TDI jak k celé situaci tak i k předloženým námitkám.

  2. Fotodokumentace realizace stavby ze strany TDI.

  3. Projektové dokumentace.

  4. Označení projektanta ve stavebním deníku.

  5. Specifikace dodávek materiálu na stavbu.

  6. Uvedení místa mezideponie při provádění zemních prací do doby odvozu zemní hmoty na skládku a neuvedení,zda byla tato hmota tříděna či nikoliv.

V závěru protokolu o provedené kontrole MMR je mimo jiné uváděno, že kontrolní skupina konstatuje, že lze identifikovat určité nesrovnalosti, které nebyly uspokojivě vysvětleny.

1. Situace na místě samém, podle názoru kontrolní skupiny, neodpovídá nutnosti vytěžit a skládkovat 445,5 t zeminy a 118 t sutě, což představuje samo osobě částku poplatků ve výši 143 640,- Kč.

2. Z dostupné fotodokumentace se jeví jako pochybné, že by byla provedena jakákoliv forma izolace asfaltovými pásy, což představuje samo o sobě částku ceny ve výši 90 000,- Kč.

Dále je nutné vzít v úvahu, že pokud by neodpovídal objem vytěžené zeminy a suti skutečnosti, neodpovídala by ani cena za takto provedené práce, která byla fakturována a uhrazena. Z výše uvedených důvodů existuje důvodné podezření na pochybení a na porušení rozpočtové kázně, stejně jako na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Kontrolní skupina proto rozhodla, že bude podán podnět příslušnému FÚ.

 

Na základě podaného podnětu MMR byla skutečně, dne 4.7.2014 provedena daňová kontrola FÚ pro Liberecký kraj Referátu III – Česká Lípa, které byl starostou obce předložen doklad o dovozu materiálů na řízenou skládku firmy Juros s.r.o. provozovna Masarykova Ústí nad Labem, provoz Jedlová hora a dohodu, mezi zadavatelem obci Mařenice a dodavatelem stavebních prací firmou Zempra DC,s.r.o. o provedení změny izolací stavby, kdy místo asfaltových pásů ,,měla“ být izolace provedena separační geotextílií a odvodnění zdi PVC trubkami.

V závěru zprávy o daňové kontrole je jako výsledek uvedeno, po předložení uvedených dokladů, nebylo kontrolním orgánem zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Jak reagovat? Přestože, závěr kontroly po předložení pochybných dokladů, konstatuje kladné hodnocení, mnoho otázek zůstává stále nezodpovězených. K tomu je nutné se vrátit k výše uvedeným bodům zapsaných v protokolu z kontroly MMR (nedostatky v absenci uvedené v bodech 1 – 6), na které ani pracovnice kontroly FÚ nedokázaly odpovědět, přestože jim bylo zasláno vyjádření k výsledkům kontroly. Podobným způsobem reagoval i dřívější starosta obce Mařenice, který po potřeby projednávání Zprávy o daňové kontrole v zastupitelstvu obce neposkytl na základě žádosti zastupitele kopie dokladů, předložených pracovnicím kontroly FÚ, jako dokumenty pro závěrečnou zprávu. Též nebylo odpovězeno starostou obce na otázky, které tvoří přílohu s ostatními dokumenty

Zveřejňuji proto tímto svůj názor i několik otázek.

1. Na žádost obce bylo dne 30.12.2012 vystaveno firmou Juros,s.r.o. Ústí nad Labem, potvrzení o přijetí odpadu ve výši 563 tun odpadu ( zemina a kamení), z toho 118,8 t sutě a 445,2 t zeminy. Kontrola MMR, byla prováděna 10.9.2013 a protokol vyhotoven 29.11.2013.

Otázka:

a) Z jakých důvodů, nebylo kontrolním orgánům MMR předloženo potvrzení o skládkování, již při prováděné kontrole, když bylo údajně vyhotoveno již 30.12.2012?

b) Mohl být tento doklad vyhotoven podvodně a dodatečně?

c) Jsou součástí dodaného potvrzení i záznamy, které dny a jaká vozidla převážela uvedený materiál na řízenou skládku?

d) Byl součásti potvrzení doložen i Atest odpadu, který dle vyhlášky č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládku musí být vyhotoven?

e) Kde bylo uváděné množství vytěženého materiálu uskladněné do doby odvozu na skládku?

f) Jsou ve stavebním deníku uváděny dny, v kterých byly zemní práce provedeny?

g) Jsou v záznamech o provozu vozu převážejícího odpadový materiál, zaevidovány dny, množství najetých km, doba nakládky a vykládky?

2. Je pravdivá a odpovídá skutečnosti zpráva autorizovaného inženýra ing. Jaroslava Černého, v které je uvedeno, že přírodní katastrofa ve dnech 7. a 8.8.2010, způsobila značné poškození opěrné zdi, kdy byl vodami odnášen i kusový materiál (pískovcové kvádry)a voda přetékala přes záchytné odvodňovací prvky?

Podobně se dá rozporovat i problematiku celé stavby, k tomu je možné využít přiložená fota i další dosud nezveřejněné informace z řad svědků a nezávislých odborných posudků.

Pokud nebudou tyto otázky i další doložitelné nesoulady, pravdivě zodpovězeny, zůstává stále podezření a pochybnosti, zjištěné při opravě opěrné zdi v obci Mařenice, že nebylo od počátku přípravy žádosti, až k poskytnutí dotace potupováno v souladu se zákony.

František Pirunčík