Ani slovo s tím Růžičkou!!!

Představujeme Vám nejnovější výplod starostky Novotné. Je to taková "milá" připomínka 50. let. Dopis byl doporučeně zaslán zastupiteli Filipu Doskočilovi :

...a naše reakce:

Otevřený dopis starostce obce Mařenice, místostarostům i ostatním zastupitelům podepsaných pod prohlášení zaslané Sdružení nezávislých kandidátu 2014.


V první řadě přijměte naše poděkování za Vaše laskavé kontaktování členy SNK 2014 obce Mařenice formou doporučeného dopisu. Možná by stálo jen za připomínku, možnost využití současných běžných forem komunikace, ať už mailem, sms, telefonem nebo prostě osobního kontaktu a tím ušetřit peníze daňových poplatníků a společné obecní pokladny, neboť tento dopis dle našeho názoru nelze brát jako úřední dokument. Ale pokud si chcete dopisovat doporučeně, my bychom svým voličům rádi ukázali, že jsou zde i jiné slušnější a šetrnější možnosti sdílení informací.

Tak jak jsme psali, v našem časopise a na našich webových stránkách se budeme zabývat životem a prací jednotlivých členů SNK 2014 a budeme odpovídat na dotazy našich čtenářů. Nemáme problém vám kopie zaslat či doručit osobně. To stejné očekáváme od vás. Protože však neznáme vaše představy, uvádíme v následných odstavcích k celé problematice náš názor.

 

Co se týká Vašeho požadavku: je nutné upozornit podepsané zastupitele, že Sdružení nezávislých kandidátů 2014 ( SNK 2014), bylo zaregistrováno pro předvolební a volební období 2014 – 2018, bez jakéhokoliv vedení( představitele), pro vaši informaci se stejnými právy i povinnostmi. Kde rozhoduje společný zájem a je vedena případná diskuse vedoucí k názorové shodě. Nikdo nikoho nenominoval jen po vzájemné dohodě, bylo rozepsáno pořadí kandidátů. Vzhledem k demokratickému přístupu a osobním kontaktům, nebylo potřeba předkládat životopis ani výpis z rejstříku trestů či lustrační osvědčení. Pokud budete nadále trvat na zveřejnění životopisu pana Růžičky, je možné, po případném souhlasu se jmenovaným, o tom uvažovat za vámi níže splněných podmínek. Dále bychom byli rádi, znát vaši představu kterou část života zastupitele pana Růžičky, si přejete zveřejnit. Zda o jeho životě v tomto, nebo minulém století.

Nebo ještě lépe: běžte nám příkladem.
Ukažte nám, jak by taková lustrace zastupitelů měla vypadat. Protože ačkoli žijeme roky vedle sebe, ani my nevíme o vás o nic více, než vy o nás.
Mnozí zastupitelé vysedávají na schůzích několik let, aniž by někdo kohokoliv mohl identifikovat, co je to za člověka a poznat, nebo si prostě vytvořit představu o tom, zda to náhodou nejsou kriminálníci, nebo zda nejsou pro mařenické občany bezpečnostní riziko.

Čili s radostí využijeme vaší výzvy a budeme ji považovat za mutuální - tedy obousměrnou. Uveďte nám prosím příkladem, jak byste si takový životopis představovali.

Zde je naše představa: Uveďte příklad takového životopisu třeba na osobách bývalého starosty či starostky současné, případně nám zašlete životopisy obou místostarostek i dalších členů zastupitelstva zodpovědných za kontrolní činnost i za finanční záležitosti. Taktéž rádi bychom znali jako příklad životopisy členů výborů zastupitelstva, kontrolního i finančního, kteří mají ze zákona o obcích důležité poslání, hospodaření obce a dodržování zákonnosti.

Předložte v uvedených příkladech v jejich životopisech níže uvedené.

I. Zda jmenovaná osoba žije v uspořádaných rodinných poměrech, zda je vdaná, či rozvedená, a to s kým a proč. Jaký je její soukromý život, zda jej provází skandály či milostné pletky, kolik má dětí, kde ty děti pracují a proč?

II. Jakým způsobem nabyl (a) majetek a jak s ním hospodaří, jestli v minulosti podnikal a kolik z podnikání odváděl daní, zda měl nějaké zaměstnance, jaké jsou reference jeho klientů, kde žije, kde pracuje, zda může předložit posudek svého zaměstnavatele o svém morálním profilu a pracovním nasazení, jakým způsobem a s jakými investicemi se ke svému podnikání dostal, jaký je jeho současný plat.

III. Jakým způsobem se dostal do obecního zastupitelstva, kolika hlasy byl zvolen a jakou v něm odvedl práci. Tedy kolik podal konkrétních návrhů a kolik z nich se zrealizovalo. Jak hlasoval a kolik on sám jmenovitě zablokoval návrhů, jakých a proč. Jaký je jeho program pro další období.

VI. Protože jedním z problémů Mařenického zastupitelstva je i dosud násilí, vyhrožování a fyzické útoky, zajímá nás a naše voliče, jakým způsobem se daný člen výboru, zastupitel, starosta či místostarosta, podílel na vyšetřování či zatajování opakovaných fyzických útoků na bývalé či současné zastupitele obce Mařenice s jiným názorem, než současné či minulé vedení. Je známo, že útoky na opoziční zastupitele řešil přestupkový orgán ve Cvikově a stál či stojí znovu občany nemalé finanční prostředky a velkou mediální ostudu. Proto je osobní iniciativa každého jednoho zastupitele obce Mařenice ve věci nátlakového jednání vůči opozičním zastupitelům klíčová a chceme vědět, jak se s ní ten který zastupitel vyrovnal.

V. Další klíčovou otázkou je hospodaření obce a v této věci nás zajímá, jakým způsobem se který zastupitel podílel na transparentním sdílení smluv a rozdělování obecních peněz. Zda vždy vystupoval a jednal dle platných zákonů. Zda ve svěřených funkcí nepodváděl, nekradl, nelhal, nezneužíval svou funkci ve svůj prospěch či v prospěch svých známých, nebo rodinných příslušníků a vystupoval vždy v zájmu všech občanů obce.

VI. Kdy a jakým způsobem se podílel na investičních akcích a s jakými výsledky ( rekonstrukce komunikací, opěrná zeď Kalvárie)...
Jaký je jeho podíl na rozvoji kulturní, sportovní či zájmové činnosti v obci, či naopak. V příkladu možné uvést likvidaci - konkrétně "Ski arelálu Luž,"

 

Vámi předložené příklady životopisů, nám budou sloužit jako představa a návod k sepsání jak napsat životopis o který žádáte. Tak jako vám, je v zájmu našeho sdružení, aby vedení obce, zastupitelé, účetní obce i členové výborů zastupitelstva, zveřejnili své životopisy a tím se předešlo možným bezpečnostním rizikům z mnoha různých stran a tím se zabránilo různým výjevům, neočekávaných událostí, jak při řízení obce tak i v průběhu jednání zastupitelstva též i na veřejnosti. Není přece možné, aby o vedení obce, zastupitele, členy výborů plnící své funkce dle platných zákonů, za celou dobu jejich působení v obecních orgánech, nebylo známo vůbec nic.
 

Pokud tvrdíte, že neznáte svého spoluobčana, který v Mařenicích žije dlouhé roky a potkávají jej sousedé a lidé v obci každý týden, pak zřejmě jsou vám cizí i ostatní občané obce. Je li ve vašem zájmu lustrovat zastupitele obce, museli byste začít sami u sebe. Za zastupitelem Růžičkou stojí 20% voličů, i mnoho dalších občanů obce, včetně všech kandidátů za SNK 2014. Chcete li, budeme brát váš argument, že "pokud nepředloží veřejnosti svůj životopis“ tak s ním podepsaní zastupitelé nebudou komunikovat, jako vydírání !! Z důvodu, nestandartního typu nátlakového jednání a obstrukcí s celou věcí, využijeme svých občanských práv a bude li třeba, obrátíme na Svaz měst a obcí, případně na MV. To však je již téma pro jiné jednání.

 

 

V Mařenicích 19.11.2016 Jménem SNK 2014 a jeho příznivců.