Kandidáti uvedení na volební listině ,,Sdružení nezávislých kandidátů 2014“ se zavazují, že udělají vše k prosazování i realizaci níže uvedených cílů.

1. Zajistíme zpětnou kontrolu hospodaření obce a zjištěné nedostatky odstraníme, případně přepracujeme nevýhodné smlouvy. (Výběrová řízení na stavební akce, příjmy a výdaje obce, dotace a jejich využití, hospodaření s obecními lesy, nájemní a kupní smlouvy.)

2. Dobudujeme záchranný a informační protipovodňový systémem na vodním toku Svitávky. Systém bude zároveň sloužit ve formě místního rozhlasu obcí k základním informacím obyvatelstva o všem co se v obci děje. Zájemcům navíc dodáme potřebné informace prostřednictvím krátkých textových zpráv do mobilního telefonu.

3. Na webových stránkách obce i úřední desce budeme zveřejňovat uzavírané smlouvy.

4. Budeme využívat veškeré občanské iniciativy, návrhy, rady a doporučení při plánování veškerých akcí při zvelebování obce, kulturního či společenského i sportovního vyžití.

5. V rámci přípravy investičních stavebních akcí se budeme obracet na občany, jichž se akce přímo dotýká, aby mohli být nápomocni při kontrole provádění prací.

6. V kulturní a společenské činnosti budeme nadále pokračovat ve všech úspěšných, občanům i dětem oblíbených akcích.

7. Zlepšíme údržbu cest v zimním období.

8. Ve spolupráci s Povodím Ohře upravíme místa způsobující pomalý průtok říčky Svitávky a tím zaplavování přilehlých pozemků.

9. Ve spolupráci s technickou správou silnic Libereckého kraje budeme požadovat pravidelné odstraňování všech závad na místních komunikacích.

10. V jednotlivých částech obce budeme řešit situaci vzniklou nedostatkem veřejných parkovacích ploch pro návštěvníky našeho regionu.

11. Budeme hledat cestu jak vyřešit zásobování nezávadnou vodou občany obce Mařeničky.

12. Budeme se zabývat možností centrálního čistění odpadních vod v katastru obce Mařenice a postupně v dalších obcích. Zároveň prosadíme příspěvek z rozpočtu obce na vybudování domovní ČOV v případě technicky nemožného napojení nemovitosti na hlavní kanalizační sběrač.

Je na Vás občanech obce zda jste ochotni podpořit předkládané plány a cíle našeho volebního sdružení a zda nám při volbách dáte důvěru.

Děkujeme předem za Vaše hlasy.